موضوعات = طرح ریزی و برنامه ریزی منطقه ای (آمایش منطقه ای)
پتانسیل سنجی استقرار شهرهای ساحلی از دیدگاه برنامه‌ریزی فضایی ( مورد مطالعه: سواحل مکران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

10.22059/jtcp.2024.374373.670445

کرامت اله زیاری؛ اسلام قاضی؛ مصطفی آریان کیا


واکاوی میزان تحقق الگوی توسعة یکپارچة منطقه‌ای (مطالعة موردی: استان گیلان)

دوره 15، شماره 2، مهر 1402، صفحه 381-395

10.22059/jtcp.2022.347748.670342

مریم سجودی؛ کرامت اله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ مجید یاسوری


تحلیل فضایی الگوی تجمع و پراکنش فعالیت در شبکه شهری استان خوزستان

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 187-199

10.22059/jtcp.2023.356779.670383

سعید ملکی؛ محمد علی فیروزی؛ یحیی جعفری


ارائة الگوی توسعة نظام نوآوری منطقه‏ای در ایران (نمونة موردی: استان یزد)

دوره 14، شماره 2، مهر 1401، صفحه 371-399

10.22059/jtcp.2022.342071.670320

مجید انصاری؛ محسن رفیعیان؛ مریم هنری؛ محمد جواد راحتیان


شناسایی و تحلیل متغیرهای راهبردی تأثیرگذار بر آیندة استان یزد با رویکرد تحلیل ساختاری

دوره 13، شماره 2، مهر 1400، صفحه 567-586

10.22059/jtcp.2021.322631.670216

سیده زهرا کلانتری بنادکی؛ محمد جلال عباسی شوازی؛ محمد ابویی اردکان


مناطق ویژۀ علم و فناوری؛ رهیافتی نوین در توسعۀ پایدار (نمونۀ مطالعاتی: منطقۀ ویژۀ علم و فناوری یزد)

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 225-252

10.22059/jtcp.2020.296848.670066

سمانه خسروانی نژاد؛ آزاده علیزاده؛ محمدرضا نقصان محمدی؛ رضا اکبری


شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی آمایش منطقه‌ای براساس آینده‌پژوهی در شهرستان گرگان

دوره 11، شماره 2، مهر 1398، صفحه 205-233

10.22059/jtcp.2019.285863.670010

الهام صدیقی؛ عبدالر سول سلمان ماهینی؛ سیدحامد میرکریمی؛ حسن دلیری؛ برایان فث


بررسی و تحلیل اثرات کاهش سطح آب دریاچۀ ارومیه بر سطوح توسعۀ شهرستان‌های پیرامون

دوره 11، شماره 2، مهر 1398، صفحه 285-309

10.22059/jtcp.2019.289097.670024

سمیه محمدی حمیدی؛ حسین نظم فر؛ محمد حسن یزدانی؛ احد رضایان قیه باشی