تدوین استراتژی توسعه گردشگری در مناطق کویری و بیابانی (مطالعه موردی شهرستان کویری خور و بیابانک)

نویسندگان

1 مدرس مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان، اصفهان

2 دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه اصفهان

3 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه ارومیه

چکیده

به منظور بهبود عملکرد توسعه گردشگری در شهرستان کویری خور و بیابانک لزوم بهره‌گیری از راهبردهای مناسب به طور فزاینده‌ای احساس می‌شود. در این مقاله با رویکرد «توصیفی ـ تحلیلی»، پس از استخراج نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها، ضمن تجزیه و تحلیل از دیدگاه کارشناسان گردشگری با استفاده از تکنیک SWOT، راهکارهای مناسب به منظور بهره‌گیری بهینه ارایه گردیده است. با توجه به ماتریس برنامه‌ریزی کمی، استراتژی SO1، بهترین راهبرد و ST2 و SO5، دومین و سومین استراتژی می‌باشد. در نهایت پس از بیان استراتژی‌ها، راهکارهایی جهت ارتقاء کمی و کیفی گردشگری ارایه شده است تا با ساماندهی گردشگری در این شهرستان کویری به توسعه اقتصادی ـ اجتماعی در منطقه دست یافت.

کلیدواژه‌ها