دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، مهر 1392، صفحه 211-383 
بررسی بسترها و موانع رشد شهر هوشمند در شهرهای میانی مطالعة موردی: شهر خرم‌آباد

صفحه 241-260

10.22059/jtcp.2013.50415

فرانک سیف الدینی؛ احمد پوراحمد؛ کرامت الله زیاری؛ سیدعلی نادر دهقانی الوار