بررسی و تحلیل ویژگی‌های منحصر به فرد نظام برنامه‏ریزی‏ فضایی در بلژیک

نویسنده

دانشجوی دکتری شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

بررسی نظام برنامه‏ریزی فضایی در کشورهای مختلف می‏تواند راهنمایی در راستای اتخاذ تصمیمات مقتضی جهت بهبود نظام عملکردی برنامه‏ریزی در کشور باشد. کشور بلژیک با وجود مساحت کم آن دارای نظام برنامه‏ریزی منحصر به فردی است، که ناشی از موقعیت ویژه سیاسی و اجتماعی این کشور است. بلژیک دارای سیستم فدرالی متشکل از سه جامعه فرهنگی و سه منطقه اقتصادی است که برنامه‌ریزی فضایی در حیطه اختیارات مناطق اقتصادی قرار می‌گیرد و هر یک از مناطق سیستم برنامه‏ریزی متفاوتی را دنبال می‏نمایند. در این مقاله ابتدا ویژگی‌های عمومی کشور بلژیک بیان شده و در ادامه مشکلات شهرنشینی و در نهایت، خلاصه‏ای از سیستم برنامه‏ریزی فضایی در این کشور مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی نظام برنامه‏ریزی فضایی در کشورهای مختلف می‏تواند راهنمایی در راستای اتخاذ تصمیمات مقتضی جهت بهبود نظام عملکردی برنامه‏ریزی در کشور باشد. کشور بلژیک با وجود مساحت کم آن دارای نظام برنامه‏ریزی منحصر به فردی است، که ناشی از موقعیت ویژه سیاسی و اجتماعی این کشور است. بلژیک دارای سیستم فدرالی متشکل از سه جامعه فرهنگی و سه منطقه اقتصادی است که برنامه‌ریزی فضایی در حیطه اختیارات مناطق اقتصادی قرار می‌گیرد و هر یک از مناطق سیستم برنامه‏ریزی متفاوتی را دنبال می‏نمایند. در این مقاله ابتدا ویژگی‌های عمومی کشور بلژیک بیان شده و در ادامه مشکلات شهرنشینی و در نهایت، خلاصه‏ای از سیستم برنامه‏ریزی فضایی در این کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها