داوران

نام  نام خانوادگی دانشگاه / موسسه publons Orcid
حمیدرضا   ایرانی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران publons http://orcid.org/ 0000-0003-4103-9975
محمد  غفاری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران publons http://orcid.org/0000-0002-0566-4717
کیانوش ذاکر حقیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان publons http://orcid.org/0000-0002-7963-0499
مجید  یاسوری دانشگاه گیلان publons http://orcid.org/0000-0002-8800-6196
غلامرضا  جندقی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران publons http://orcid.org/0000-0003-4526-5590
ابوالفضل   خسروی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران publons https://orcid.org/0000-0001-6618-1105
حسن دارابی دانشگاه تهران publons https://orcid.org/0000-0002-9353-4639
محمدرضا  رضوانی دانشگاه تهران publons https://orcid.org/0000-0003-0830-3666
ناهید  نادری  دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران publons https://orcid.org/0000-0003-0933-4915
بهزاد  محمدیان دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران publons https://orcid.org/0000-0003-2157-5113
مصطفی محمدی  دانشگاه مازندران   http://orcid.org/0000-0001-5654-9156
مهدی علیان دانشگاه شهید بهشتی   http://orcid.org/0000-0001-6970-1567
مجتبی رفیعیان  دانشگاه تربیت مدرس   http://orcid.org/0000-0001-7371-7617
کرامت اله زیاری  دانشگاه تهران   http://orcid.org/0000-0001-9135-4768
اصغر تیموری  دانشگاه شهید بهشتی   http://orcid.org/0000-0002-0923-3957
ایوب منوچهری میاندوآب  دانشگاه اورمیه   http://orcid.org/0000-0002-1930-0367
مجتبی یمانی دانشگاه تهران   http://orcid.org/0000-0002-2042-7365
هاشم داداش پور  دانشگاه تربیت مدرس   http://orcid.org/0000-0002-2914-3668
میرنجف موسوی هیات علمی   http://orcid.org/0000-0002-4814-5351
سجاد فردوسی  دانشگاه تهران   http://orcid.org/0000-0002-4866-1700
سید محمد محمودی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران   http://orcid.org/0000-0002-4973-692X
پارسا ارباب دانشگاه تهران   http://orcid.org/0000-0002-5104-1051
سید عباس رجایی دانشگاه تهران   http://orcid.org/0000-0002-6113-2811
فاطمه جهانی شکیب دانشگاه بیرجند   http://orcid.org/0000-0002-6676-8317
عبدالرضا رکن الدین افتخاری  دانشگاه تربیت مدرس   http://orcid.org/0000-0002-6678-929X
کیانوش ذاکرحقیقی  دانشگاه آزاد اسلامی   http://orcid.org/0000-0002-7963-0499
غلامرضا لطیفی دانشگاه علامه طباطبایی   http://orcid.org/0000-0002-8120-2207
منیژه قهرودی  دانشگاه شهید بهشتی   http://orcid.org/0000-0002-8817-9329
تقی طاوسی  دانشگاه سیستان وبلوچستان   http://orcid.org/0000-0002-9719-6569
محمدرضا پورجعفر دانشگاه تربیت مدرس   http://orcid.org/0000-0002-9822-5966
احمد پوراحمد دانشگاه تهران   http://orcid.org/0000-0003-0224-5995
شهرام روستایی  دانشگاه تبریز   http://orcid.org/0000-0003-0664-1688
سعید زنگنه شهرکی  دانشگاه تهران   http://orcid.org/0000-0003-1307-436X
علی اکبر عنابستانی دانشگاه شهید بهشتی   http://orcid.org/0000-0003-1461-5893
ناصر شفیعی ثابت گروه جغرافیای انسانی و آمایش   http://orcid.org/0000-0003-3444-6652
هادی رضایی راد  دانشگاه بوعلی سینا   http://orcid.org/0000-0003-3892-4789
میثم شفیعی رودپشتی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران   http://orcid.org/0000-0003-4855-4267
فاطمه رجایی دانشگاه تربیت مدرس   http://orcid.org/0149- 0000-0002-47
امین فرجی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران   http://orcid.org/1565-4984-3216-34
محمد میره ای دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران   http://orcid.org/5467-9112-0002-0000
فرزانه ساسانپور دانشگاه خوارزمی تهران   https://orcid.org/0000-0001-6204-7806
حسین منصوریان دانشگاه تهران   https://orcid.org/0000-0002-6113-2811
مرتضی سلطانی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران   https://orcid.org/0000-0002-6118-1672
حجت شیخی  دانشگاه ایلام   https://orcid.org/0000-0002-9544-7643
افشین دانه کار دانشگاه تهران   https://orcid.org/0000-0003-0641-9286
سید محمدباقر جعفری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران   https://orcid.org/0000-0003-2042-2756
آصف کریمی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران   https://orcid.org/0000-0003-2680-5061
علی حمیدی زاده دانشکدگان فاربی دانشگاه تهران   https://orcid.org/0000-0003-4489-570X
علی صابری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران   https://orcid.org/0000-0001-8839-6772
محمد صادق ابراهیمی دانشگاه صنعتی اصفهان    
عیسی ابراهیمی دانشگاه صنعتی اصفهان    
عیسی ابراهیم زاده دانشگاه سیستان و بلوچستان    
محمد اجزاء شکوهی   دانشگاه فردوسی مشهد    
محسن احدنژاد دانشگاه زنجان    
سید عباس احمدی  دانشگاه تهران    
محمد احمدی  مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه    
زهرا احمدی پور تربیت مدرس    
محمدعلی احمدی شاپورآبادی    دانشگاه اصفهان    
سیدحسین اخوان علوی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
محمد صادق آخوندی دانشگاه پیام نور تهران     
مجتبی اردستانی دانشگاه تهران    
میثم ارگانی  دانشگاه تهران    
محمود آروین دانشگاه تهران    
ایرج اسدی دانشکده هنر و معماری:( شهرسازی- مازندران).    
حسن اسماعیل زاده دانشگاه شهید بهشتی    
عباس اسماعیلی ساری دانشگاه تربیت مدرس    
مجید یاسوری  دانشگاه گیلان    
یوسف اشرفی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
آتوسا آفاق پور پژوهشکده فرهنگ هنر و معماری جهاد دانشگاهی    
رسول افضلی دانشگاه تهران    
اسماعیل آقایی زاده  دانشگاه گیلان    
نعمت الله اکبری دانشگاه اصفهان    
بهرام ایمانی  دانشگاه محقق اردبیلی    
محمد جواد امیری  دانشگاه تهران    
رحیم بردی آنامرادنژاد دانشگاه مازندران    
سیاوش انصاری نیا دانشگاه شهید بهشتی-    
مریم بیاتی خطیبی  دانشگاه تبریز    
ضیاالدین باده یان دانشگاه لرستان    
اکبر باغوند  دانشگاه تهران    
قدرت اله باقری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
عباس بخشنده نصرت دانشگاه سمنان    
ناصر براتی  دانشگاه بین المللی امام خمینی    
خدارحم بزی دانشیار دانشگاه گلستان    
بهار بیشمی  پژوهشکده گردشگری    
طهمورث بهروزی نیا دانشگاه خوارزمی    
خدیجه بوزرجمهری  دانشگاه فردوسی مشهد    
عیسی پیری  دانشگاه زنجان     
زهرا پیشگاهی فرد دانشگاه تهران    
رجب پناهی وزرات جها دکشاورزی    
شراره پورابراهیم  دانشگاه تهران    
فرزام پوراصغر دانشگاه تهران    
علی اصغر پورعزت  دانشگاه تهران    
محمدرضا پورمحمدی دانشگاه تبریز    
علی ترابیان دانشگاه تهران    
زهرا ترکاشوند  دانشگاه تهران    
علی اکبر تقوایی دانشگاه تربیت مدرس    
جمیله توکلی نیا دانشگاه شهید بهشتی    
سیمین تولایی دانشگاه خوارزمی    
بهمن جباریان دانشگاه تهران    
حمید رضا جعفری دانشگاه تهران    
علی جهانی  دانشکده محیط زیست کرج    
سید علی جوزی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد  شمال تهران    
ذبیح اله چاراهی دانشگاه تهران    
حسین حاتمی نژاد  دانشگاه تهران    
فرح حبیب  علوم تحقیقات -تهران    
سید محمد حسینی  دانشگاه سید جمال الدین اسدابادی    
سیدهادی حسینی  دانشگاه حکیم سبزواری    
هاله حسین پور  دانشگاه آزاد - واحد پردیس    
محمد مهدی حسین زاده  دانشگاه شهید بهشتی    
امیررضا خاوریان گرمسیر دانشگاه اصفهان    
فرامرز خوش اخلاق دانشگاه تهران    
حسن دارابی دانشگاه تهران    
علی درویشی بلورانی  دانشگاه تهران    
وحید ریاحی  دانشگاه خوارزمی    
بیژن رحمانی دانشگاه شهید بهشتی    
عبدالرضا رحمانی فضلی دانشگاه شهید بهشتی    
راضیه رضازاده  دانشکده شهرسازی دانشگاه علم و صنعت تهران    
محمد رضا رضوانی  دانشگاه تهران    
محمد رحیم رهنما  دانشگاه فردوسی مشهد    
نادر زالی  دانشگاه گیلان    
اسفندیار زبردست  دانشگاه تهران    
محمد زمانزاده  دانشگاه تهران    
علی زنگی آبادی دانشگاه اصفهان    
ژیلا سجادی دانشگاه شهید بهشتی    
محمدحسین سرائی  دانشگاه یزد    
فرانک سیف الدینی دانشگاه تهران    
لیلا سلطانی دانشگاه اصفهان    
محمد سلیمانی مهرنجانی
دانشگاه خوارزمی
   
علی شیخی دانشگاه علامه طباطبائی    
محمد حسین شریف زادگان  دانشگاه شهید بهشتی     
اسماعیل شیعه  دانشگاه علم و صنعت    
میثم شهبازی دانشکدگان فارابی  دانشگاه تهران    
محمدرضا شهبازبگیان دانشگاه تربیت مدرس    
اسماعیل صالحی دانشگاه تهران    
میر ستار صدرموسوی دانشگاه تبریز    
مظفر صرافی   دانشگاه شهید بهشتی    
حسین صرامی  دانشگاه اصفهان    
مصطفی صفدری رنجبر      
مرتضی طلاچیان  دانشگاه آزاد- علوم تحقیقات تهران    
محمد ظاهری دانشگاه تبریز    
مصطفی عباس زادگان  دانشگاه علم و صنعت تهران    
خدایار عبدالهی  دانشگاه شهرکرد    
زهره عبدی دانش پور دانشگاه شهیدبهشتی    
محمدعلی عبدلی دانشگاه تهران    
یوسف عرفانی فرد دانشگاه شیراز    
علی عزیزی  دانشگاه محقق اردبیلی    
سهراب عسگری      
آزاده عظیمی مدرس موسسه آموزش عالی رسام    
سید کاظم علوی پناه دانشگاه تهران    
حسین یغفوری دانشگاه زاهدان    
حسنعلی فرجی سبکبار  دانشگاه تهران    
رحمت الله فرهودی  دانشگاه تهران    
جهانگیر فقهی دانشگاه تهران جنگلداری و GIS    
علیرضا فلاحی استاد دانشکده معماری و شهرسازی    
محمد قاسمی عضو هیات علمی جهاددانشگاهی    
مرتضی قبادی دانشکاه لرستان    
اسماعیل قجر دانشگاه گیلان    
مصطفی قدمی انشگاه مازندران    
رسول قربانی   دانشگاه تبریز    
رحمت الله قلی پور سوته  دانشگاه تهران    
ابوالفضل قنبری دانشگاه تبریز    
اکبر کیانی  دانشگاه زابل    
تورج کریمی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
حسین کریم زاده دانشگاه تبریز    
موسی کمانرودی  دالنشگاه خوارزمی    
سعید گیوه چی  دانشگاه تهران    
قاسم لرستانی دانشگاه مازندران    
صدیقه لطفی دانشگاه مازندران    
حمیدرضا متین فر دانشگاه لرستان    
علیرضا محرابی دانشگاه شهید بهشتی    
صابر محمد پور دانشگاه پیام نور    
مجید مخدوم دانشگاه تهران    
گیتی مرادی  دانشگاه گیلان    
محمود رضا میرلطفی عانشگاه زابل    
محمد میره ای دانشگاه تهران    
ابوالفضل مشکینی  دانشگاه تربیت مدرس    
سیدحسن مطیعی لنگرودی  دانشگاه تهران    
غلامرضا ملکشاهی دانشگاه مازندران    
بهرام ملک محمدی دانشگاه تهران    
سید مسعود منوری علوم و تحقیقات    
مهرناز مولوی  دانشگاه گیلان    
محمد ندیری ندیری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
فرشاد نوریان  دانشگاه تهران    
بهمن هادیلی دانشگاه تبریز    
حسن هویدی دانشگاه تهران