داوران

 

نام نام خانوادگی رتبه علمی  پست الکترونیکی
محمد صادق ابراهیمی استادیار ebrahimi_ms@cc.iut.ac.ir
شراره پور ابراهیم آبادی استادیار sh_pourebrahim@ut.ac.ir
عیسی ابراهیم زاده استاد iebrahimzadeh@gmail.com
عیسی ابراهیم زداه دانشیار ibrahimzadeh@yahoo.com
محمد اجزاء شکوهی دانشیار shokouhim@um.ac.ir
محسن احدنژاد استادیار ahadnejad@gmail.com
امیر هوشنگ احسانی استادیار ehsani@ut.ac.ir
سید عباس احمدی استادیار abbas_ahmadi@ut.ac.ir
محمد احمدی استادیار mahmadi1@yahoo.com
محمود احمدی استادیار 44ahmadi@gmail.com
محمدعلی احمدی شاپورآبادی سایر ahshapoorabady@gmail.com
محمد صادق آخوندی استادیار ms_akhoundi@qut.ac.ir
مجتبی اردستانی دانشیار ardestan@ut.ac.ir
ایرج اسدی استادیار i.asadie@umz.ac.ir
حسن اسماعیل زاده استادیار esmaeilzadeh2000@gmail.com
عباس اسماعیلی ساری استاد esmaili@modares.ac.ir
رضا اسمعیلی استادیار re_esmaili@yahoo.com
مجید یاسوری استاد yasoori@um.ac.ir
جواد اطاعت استادیار j_etaat@sbu.ac.ir
ایرج اعتصام استاد ietessam@hotmail.com
وحید اعتماد استاد vetemad@ut.ac.ir
رسول افضلی دانشیار rafzali@ut.ac.ir
اسماعیل آقایی زاده استادیار aghaeizade@gmail.com
نعمت الله اکبری استاد nemata44@yahoo.com
بهرام ایمانی استادیار bahram_imani60@yahoo.com
سعید امانپور استادیار khobaind@yahoo.com
محمد جواد امیری استادیار mjamiri@ut.ac.ir
سیاوش انصاری نیا استادیار s_ansarinia@sbu.ac.ir
زهرا اهری استادیار z_ahari@sbu.ac.ir
مریم بیاتی خطیبی استاد m5khatibi@yahoo.com
ضیاالدین باده یان استادیار ziabadehian@gmail.com
اکبر باغوند دانشیار baghvand@ut.ac.ir
عباس بخشنده نصرت استاد abathshandehn@yahoo.com
مرجان بدیعی استادیار mbadiee@ut.ac.ir
گاگیک بدلیانس قلی کندی دانشیار badaliance@pwut.ac.ir
غلامرضا براتی استادیار brti2008@yahoo.com
ناصر براتی استادیار naser_barati2006@yahoo.com
رحیم بردی آنامرادنژاد استادیار annamoradnejad@yahoo.com
خدارحم بزّی دانشیار kh.bazi@yahoo.com
بهار بیشمی استادیار bbeishami@yahoo.com
نرگس بنائیان سایر nrgsbanaei@ut.ac.ir
طهمورث بهروزی نیا استادیار tabehrouz@hotmail.com
خدیجه بوزرجمهری دانشیار azar1334@gmail.com
جهان شاه پاکزاد استاد drbakzad@yahoo.com
عیسی پیری استادیار isapiri@znu.ac.ir
طاهر پریزادی استادیار parizadi@khu.ac.ir
زهرا پیشگاهی فرد استاد sorour1334@yahoo.com
احمد پوراحمد استاد apoura@ut.ac.ir
فرزام پوراصغر استادیار farzampo1344@gmail.com
محمدرضا پورجعفر استاد pourja_m@modares.ac.ir
حمیدرضا پورخباز استادیار pourkhabaz@bkatu.ac.ir
محمدرضا پورمحمدی استاد pourmohammadi@tabrizu.ac.ir
علی ترابیان استاد atorabi@ut.ac.ir
علی اکبر تقوایی دانشیار taghvaea@modares.ac.ir
جمیله توکلی نیا استادیار j_tavakolinia@sbu.ac.ir
سیمین تولایی استاد simintt@yahoo.com
نوین تولائی استادیار n.tavallaei@umz.ac.ir
محمدرضا ثروتی دانشیار m-sarvati@sbu.ac.ir
بهمن جباریان استادیار jabbarianamiri@yahoo.com
بهمن جباریان امیری استادیار jabbarian@ut.ac.ir
حمید رضا جعفری استاد hjafari@ut.ac.ir
محمد جعفری استاد jafari@ut.ac.ir
سیدغلامعلی جلالی دانشیار jalali_g@modares.ac.ir
غلامرضا جندقی استاد jandaghi@ut.ac.ir
حیدر جهانبخش استادیار jahanbakhsh14@yahoo.com
سعید جهانبخش اصل استادیار s.jahan@tabrizu.ac.ir
سید علی جوزی دانشیار sajozi@yahoo.com
حسین حاتمی نژاد استادیار hatami35@yahoo.com
ناصر حاجی زاده ذاکر دانشیار nhzaker@ut.ac.ir
فرح حبیب دانشیار f.habib@srbiau.ac.ir
سیدباقر حسینی دانشیار hosseini@iust.ac.ir
سید محمد حسینی استادیار h.climate@yahoo.com
سیدهادی حسینی استادیار hhosseini59@yahoo.com
محمد مهدی حسین زاده استادیار m_hoseinzadeh@sbu.ac.ir
علی حمیدی زاده استادیار hamidizadeh@ut.ac.ir
براتعلی خاکپور دانشیار khakpour@um.ac.ir
نعمت الله خراسانی استاد khorasan@ut.ac.ir
رضا خیرالدین استادیار reza_kheyroddin@iust.ac.ir
فرامرز خوش اخلاق استادیار fkhosh@ut.ac.ir
هاشم داداش پور دانشیار h-dadashpoor@modares.ac.ir
فضیله دادورخانی دانشیار fkhani@ut.ac.ir
حسن دارابی استادیار darabih@ut.ac.ir
قاسمعلی دیانتی تیلکی دانشیار dianatig@modares.ac.ir
افشین دانه کار دانشیار a_danehkar@yahoo.com
علی درویشی بلورانی استادیار ali.darvishi@ut.ac.ir
علی اصغر درویش صفت استاد adarvish@ut.ac.ir
کیانوش ذاکرحقیقی استادیار k.zakerhaghighi@gmail.com
یاشار ذکـی استادیار yzaki@ut.ac.ir
کامران ذکاوت دانشیار k-zekavat@sbu.ac.ir
محمود ذوقی   zoghi87@ut.ac.ir
وحید ریاحی استادیار vrali2004@yahoo.com
معصومه رجبی دانشیار mrajabi@tabrizu.ac.ir
بیژن رحمانی دانشیار b-rahmani@sbu.ac.ir
علی اکبر رسولی پیروزیان استاد rasouli@tabrizu.ac.ir
محمدرضا رضایی استادیار mrezaei@yazd.ac.ir
راضیه رضازاده دانشیار rezazadeh@iust.ac.ir
مجید رضائی بنفشه استادیار mrbanafsheh@tabrizu.ac.ir
محمدتقی رضویان دانشیار m-razavian@sbu.ac.ir
محمد رضا رضوانی استاد rrezvani@ut.ac.ir
مجتبی رفیعیان دانشیار rafiei_m@modares.ac.ir
محسن رنجبر دانشیار r.mranjbar@gmail.com
محسن رنجبر دانشیار dr.mranjbar@gmail.com
محمد رحیم رهنما دانشیار rahnama@um.ac.ir
محمدتقی رهنمایی استادیار rahnemai1323@yahoo.com
شهریور روستایی استادیار srostaei@yahoo.com
شهرام روستائی دانشیار sarisarraf@tabrizu.ac.ir
کرامت اله زیاری استاد zayyari@ut.ac.ir
نادر زالی دانشیار zalinader1@yahoo.com
اسفندیار زبردست استاد zebardst@ut.ac.ir
لعبت زبردست استادیار lzebardast@ut.ac.ir
سعید یزدانی دانشیار syazdani@ut.ac.ir
زهرا سادات زرابادی استادیار z.zarabadi@srbiau@ac.ir
محمد زمانزاده استادیار zamanzadeh@ut.ac.ir
علی زنگی آبادی دانشیار dr_adelz@yahoo.com
سعید زنگنه شهرکی استادیار saeed.zanganeh@ut.ac.ir
فرزانه ساسان پور استادیار f.sasanpour@gmail.com
فرزانه ساسانپور استادیار sasanpour@tmu.ac.ir
ژیلا سجادی دانشیار j_sajadi@sbu.ac.ir
رحیم سرور دانشیار sarvarh83@gmail.com
عباس سعیدی استاد a-saidi@sbu.ac.ir
فرانک سیف الدینی استاد seifolddini_faranak@hotmail.com
لیلا سلطانی استادیار l_soltani1384@yahoo.com
مرتضی سلطانی استادیار mortezasoltanee@ut.ac.ir
پرویز سلیمانی دانشیار zeaiean@tmu.ac.ir
محمد سلمانی استادیار salmanim@voila.fr
محمد سلیمانی مهرنجانی دانشیار solemani@tmu.ac.ir
کامران شایسته استادیار kamran.shayesteh@stu.malayeru.ac.ir
حجت شیخی استادیار hojat.sheikhi@gmail.com
علی شیخی استادیار m.shaikhi3000@gmail.com
محمد حسین شریف زادگان دانشیار m_sharifzadegan@sbu.ac.ir
اسماعیل شیعه استاد es_shieh@iust.ac.ir
ناصر شفیعی ثابت استادیار nshsabet@yahoo.com
علیرضا شکیبا استادیار a-shakiba@sbu.ac.ir
اصغر شکرگزار استادیار dr_asgarshokrgozar@yahoo.com
حسن صادقی نایینی استادیار naeini@iust.ac.ir
اسماعیل صالحی دانشیار tehranssaleh@ut.ac.ir
میر ستار صدرموسوی دانشیار ssadr@tabrizu.ac.ir
مظفر صرافی استادیار sarrafi@sbu.ac.ir
حسین صرامی استادیار h.sarramil@tr.ui.ac.ir
تقی طاوسی استاد t.tavousi@gep.usb.ac.ir
مرتضی طلاچیان استادیار talatchian@yahoo.fr
محمد ظاهری دانشیار m.zaheri@tabrizu.ac.ir
مصطفی عباس زادگان دانشیار abbaszadegan@iust.ac.ir
زهره عبدی دانش پور استاد z_danesh@sbu.ac.ir
محمدعلی عبدلی استاد mabdoli@ut.ac.ir
یوسف عرفانی فرد استادیار erfanifard@shirazu.ac.ir
سهراب عسگری   sohrabasgari@yahoo.com
نورالدین عظیمی استادیار nazimi86@yahoo.com
مهران علی الحسابی استادیار alalhesabi@iust.ac.ir
سید کاظم علوی پناه استاد salavipa@ut.ac.ir
سیدامیرمحمد علوی زاده استادیار alavipnu@gmail.com
علی اکبر عنابستانی دانشیار anabestani@um.ac.ir
علی غفاری سده استاد a-ghaffari@sbu.ac.ir
عطا غفاری گیلانده استادیار a_ghafarigilandeh@uma.ac.ir
حسین یغفوری استادیار yaghfoori@gep.usb.ac.ir
صمد فتوحی استادیار fotohi@gep.usb.ac.ir
شهرزاد فریادی دانشیار sfaryadi@ut.ac.ir
حسن فرامرزی سایر faramarzi.hassan@yahoo.com
امین فرجی استادیار farajiamin55@yahoo.com
حسنعلی فرجی سبکبار دانشیار hfaraji@ut.ac.ir
رحمت الله فرهودی استادیار rfarhudi@ut.ac.ir
جهانگیر فقهی دانشیار jfeghhi@ut.ac.ir
زهره فنی دانشیار z-fanni@sbu.ac.ir
جواد قاسمی سایر jghasemi@ut.ac.ir
مرتضی قبادی استادیار ghobadim93@gmail.com
اسماعیل قجر استادیار i.ghajar@guilan.ac.ir
مجتبی قدیری استاد mghadiri@ut.ac.ir
مصطفی قدمی دانشیار m.ghadami@umz.ac.ir
حجت اله قدیمی استادیار h-ghadimi@sbu.ac.ir
رسول قربانی دانشیار ghorbani.rasoul@gmail.com
ابوالفضل قنبری دانشیار a_ghanbari@tabrizu.ac.ir
سیروس قنبری استادیار sghanbari2004@yahoo.com
منیژه قهرودی استاد m-ghahroudi@sbu.ac.ir
اکبر کیانی دانشیار kianiakbar@gmail.com
فریبا کرمی دانشیار f.karami@tabrizu.ac.ir
آصف کریمی استادیار asef.karimi@ut.ac.ir
حسین کریم زاده استادیار karimzadeh10@gmail.com
حسین کلانتری استادیار h_kalantari2005@yahoo.com
موسی کمانرودی استادیار kamanroodi@yahoo.com
کورش گلکار استاد k-golkar@sbu.ac.ir
قاسم لرستانی استادیار gh.lorestani@umz.ac.ir
احسان لشکری استادیار safarrahmati@yahoo.com
سهند لطفی استادیار slotfi@shirazu.ac.ir
صدیقه لطفی استاد s.lotfi@umz.ac.ir
غلامرضا لطیفی دانشیار rlatifi2002@gmail.com
حمید ماجدی دانشیار city.doc@srbiau.ac.ir
مجتبی یمانی دانشیار myamani@ut.ac.ir
غفوریان میترا استادیار mt.ghafourian@yahoo.com
حمیدرضا متین فر دانشیار matinfar44@gmail.com
محمدرضا مثنوی   masnavim@ut.ac.ir
علیرضا محرابی استادیار a_mehrabi@sbu.ac.ir
محسن محسنی ساروی   msaravi@ut.ac.ir
حمیدرضا محمدی استادیار h-mohamadi@sbu.ac.ir
صابر محمد پور سایر saber6422@gmail.com
شیرین محمدخان استادیار mohamadkh@ut.ac.ir
مرجان محمدزاده استادیار marjan.mohammadzadeh@gmail.com
مجید مخدوم استاد mmakhdom@ut.ac.ir
گیتی مرادی استادیار dr.giti@yahoo.com
محمود رضا میرلطفی استادیار mmirlotfi@uoz.ac.ir
محمد میره ای استادیار mirehei@ut.ac.ir
محمد مشاری دانشیار moshari@ut.ac.ir
فرخ مشیری استادیار f-moshiri@sbu.ac.ir
سیدحسن مطیعی لنگرودی استاد shmotiee@ut.ac.ir
غلامحسین معماریان دانشیار memarian@iust.ac.ir
مهران مقصودی دانشیار maghsoud@ut.ac.ir
ابراهیم مقیمی استاد emoghimi@ut.ac.ir
علیرضا میکاییلی تبریزی دانشیار amikaeili@gmail.com
غلامرضا ملکشاهی استادیار ghmalek@umz.ac.ir
بهرام ملک محمدی استادیار malekb@ut.ac.ir
رحمت الله منشی زاده استادیار r-monshizadeh@sbu.ac.ir
سید مسعود منوری استادیار monavarism@yahoo.com
ناصر مهردادی دانشیار mehrdadi1@yahoo.com
علی موحد دانشیار movahed@tmu.ac.ir
میرنجف موسوی دانشیار mousavi424@yahoo.com
مهرناز مولوی استادیار mehrnaz.molavi@gmail.com
محمد ندیری ندیری استادیار mu_nadiry@yahoo.com
کاظم نصرتی دانشیار k_nosrati@sbu.ac.ir
حسین نظم فر استادیار nazmfar1@yahoo.com
فریده نقدی استادیار naghdi_1171@yahoo.com
حسین نگارش دانشیار h_negaresh@yahoo.com
حمید نگهداری سایر ma_ra84@yahoo.com
علی نمازیان دانشیار a-namazian@sbu.ac.ir
غلامرضا نوری استادیار noori@hamoon.usb.ac.ir
فرشاد نوریان دانشیار fnoorian@ut.ac.ir
بهمن هادیلی استادیار bhadili@tabrizu.ac.ir
حسن هویدی دانشیار hoveidi@ut.ac.ir
محمود واثق استادیار mahmoodvasegh@ut.ac.ir
حمیدرضا وارثی استادیار h.varesi@geo.ui.ac.ir
علیرضا وفائی نژاد استادیار a_vafaei@pwut.ac.ir