داوران

نام نام خانوادگی                 سمت / سازمان                پست الکترونیکی
عیسی ابراهیمی دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران _ebrahimi@cc.iut.ac.ir
شراره  ابراهیم آبادی استادیار دانشگاه تهران، تهران،‌ایران sh_pourebrahim@ut.ac.ir
عیسی ابراهیم زاده استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان،‌زاهدان،‌ایران iebrahimzadeh@gmail.com
محمد اجزاء شکوهی دانشیار  دانشگاه فردوسی مشهد،‌مشهد،‌ایران shokouhim@um.ac.ir
محسن احدنژاد استادیار دانشگاه زنجان،‌زنجان،‌ایران ahadnejad@gmail.com
امیر هوشنگ احسانی استادیاردانشگاه علوم و تحقیقات،‌تهران،‌ایران ehsani@ut.ac.ir
سید عباس احمدی استادیار دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران abbas_ahmadi@ut.ac.ir
محمود احمدی استادیاردانشگاه شهید بهشتی،‌تهران،‌ایران 44ahmadi@gmail.com
زهرا احمدی پور دانشیار تربیت مدرس،‌تهران،‌ایران ahmadyz@modares.ac.ir
محمد صادق آخوندی استادیار دانشگاه پیام نور تهران ،‌تهران،‌ایران ms_akhoundi@qut.ac.ir
پارسا ارباب استادیار دانشگاه تهران، تهران،‌ایران parsaarbab@ut.ac.ir
مجتبی اردستانی استادیاردانشگاه  تهران،‌تهران،‌ایران ardestan@ut.ac.ir
ایرج اسدی استادیاردانشگاه مازندران،‌ایران  i.asadie@umz.ac.ir
حسن اسماعیل زاده استادیاردانشگاه شهید بهشتی،‌تهران،‌ایران esmaeilzadeh2000@gmail.com
عباس اسماعیلی ساری استاد دانشگاه تربیت مدرس،‌تهران،‌ایران esmaili@modares.ac.ir
مجید یاسوری استاد دانشگاه گیلان،‌ایران yasoori@um.ac.ir
یوسف اشرفی استادیارپردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم،‌ایران y.ashrafi@alumni.ut.ac.ir
رسول افضلی دانشیار دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران rafzali@ut.ac.ir
اسماعیل آقایی زاده استادیار دانشگاه گیلان،‌رشت،‌ایران aghaeizade@gmail.com
نعمت الله اکبری استاد دانشگاه اصفهان،‌اصفهان، ایران nemata44@yahoo.com
بهرام ایمانی دانشیار  دانشگاه محقق اردبیلی،‌اردبیل،‌ایران bahram_imani60@yahoo.com
سعید امانپور استادیاردانشگاه شهیدچمران،‌تهران،‌ایران khobaind@yahoo.com
محمد جواد امیری استادیاردانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران mjamiri@ut.ac.ir
رحیم بردی آنامرادنژاد دانشیار دانشگاه مازندران،‌ایران annamoradnejad@yahoo.com
سیاوش انصاری نیا استادیاردانشگاه شهید بهشتی،‌تهران،‌ایران s_ansarinia@sbu.ac.ir
مریم بیاتی خطیبی استاد دانشگاه تبریز،‌تبریز،‌ایران m5khatibi@yahoo.com
ضیاالدین باده یان استادیار دانشگاه لرستان،‌ایران ziabadehian@gmail.com
اکبر باغوند دانشیار دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران baghvand@ut.ac.ir
قدرت اله باقری استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم،‌ایران ghbagheri@ut.ac.ir
عباس بخشنده نصرت استاد دانشگاه سمنان،‌سمنان،‌ایران abathshandehn@yahoo.com
ناصر براتی استادیار  دانشگاه بین المللی امام خمینی،‌قزوین،‌ایران naser_barati2006@yahoo.com
خدارحم بزّی دانشیار  دانشگاه گلستان،‌گرگان، ایران kh.bazi@yahoo.com
طهمورث بهروزی نیا استادیاردانشگاه خوارزمی،‌تهران،‌ایران tabehrouz@hotmail.com
خدیجه بوزرجمهری دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،‌مشهد،‌ایران azar1334@gmail.com
جهان شاه پاکزاد استاد  دانشگاه شهید بهشتی،‌تهران،‌ایران drbakzad@yahoo.com
عیسی پیری استادیار دانشگاه زنجان ،‌زنجان،‌ایران isapiri@znu.ac.ir
زهرا پیشگاهی فرد استاد دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران sorour1334@yahoo.com
احمد پوراحمد استاد دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران apoura@ut.ac.ir
فرزام پوراصغر استادیار دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران farzampo1344@gmail.com
محمدرضا پورجعفر استاد دانشگاه تربیت مدرس،‌تهران،‌ایران pourja_m@modares.ac.ir
محمدرضا پورمحمدی استاد دانشگاه تبریز،‌تبریز،‌ایران pourmohammadi@tabrizu.ac.ir
علی ترابیان استاد دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران atorabi@ut.ac.ir
زهرا ترکاشوند استادیار دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران torkashvnd@ut.ac.ir
علی اکبر تقوایی دانشیار  دانشگاه تربیت مدرس،‌تهران،‌ایران taghvaea@modares.ac.ir
جمیله توکلی نیا استادیاردانشگاه شهید بهشتی،‌تهران،‌ایران j_tavakolinia@sbu.ac.ir
سیمین تولایی استاد دانشگاه خوارزمی ،‌تهران،‌ایران simintt@yahoo.com
بهمن جباریان امیری دانشیار دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران jabbarian@ut.ac.ir
حمید رضا جعفری استاد دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران hjafari@ut.ac.ir
سیدغلامعلی جلالی دانشیار  دانشگاه تربیت مدرس،‌تهران،‌ایران jalali_g@modares.ac.ir
غلامرضا جندقی استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم،‌ایران jandaghi@ut.ac.ir
فاطمه جهانی شکیب استادیار دانشگاه بیرجند f.jahani.sh@gmail.com
سید علی جوزی استاد دانشگاه آزاد اسلامی - واحد  شمال تهران،‌تهران،‌ایران sajozi@yahoo.com
حسین حاتمی نژاد استادیار  دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران hatami35@yahoo.com
فرح حبیب دانشیار  علوم تحقیقات -تهران،‌تهران،‌ایران f.habib@srbiau.ac.ir
سیدهادی حسینی استادیار دانشگاه حکیم سبزواری،‌سبزوار،‌ایران hhosseini59@yahoo.com
محمد مهدی حسین زاده استادیار دانشگاه شهید بهشتی،‌تهران،‌ایران m_hoseinzadeh@sbu.ac.ir
علی حمیدی زاده استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران hamidizadeh@ut.ac.ir
فرامرز خوش اخلاق استادیاردانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران fkhosh@ut.ac.ir
هاشم داداش پور دانشیار دانشگاه تربیت مدرس،‌تهران،‌ایران h-dadashpoor@modares.ac.ir
فضیله دادورخانی دانشیار دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران fkhani@ut.ac.ir
حسن دارابی استادیار دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران darabih@ut.ac.ir
افشین دانه کار دانشیار دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران a_danehkar@yahoo.com
علی درویشی بلورانی استادیار دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران ali.darvishi@ut.ac.ir
علی اصغر درویش صفت استاد دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران adarvish@ut.ac.ir
کیانوش ذاکرحقیقی استادیار ادانشگاه آزاد اسلامی،‌همدان،‌ایران k.zakerhaghighi@gmail.com
یاشار ذکـی استادیار دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران yzaki@ut.ac.ir
وحید ریاحی استادیار دانشگاه خوارزمی،‌تهران،‌ایران vrali2004@yahoo.com
بیژن رحمانی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی،‌تهران،‌ایران b-rahmani@sbu.ac.ir
عبدالرضا رحمانی فضلی استادیاردانشگاه شهید بهشتی،‌تهران،‌ایران a_fazli@sbu.ac.ir
هادی رضایی راد استادیار دانشگاه بوعلی سینا،‌همدان،‌ایران hadi.r.rad@gmail.com
راضیه رضازاده دانشیار دانشگاه علم و صنعت تهران،‌تهران،‌ایران rezazadeh@iust.ac.ir
محمدحسین رضائی مقدم استاد دانشگاه تبریز،‌تبریز،‌ایران rezmogh@yahoo.com
محمد رضا رضوانی استاد دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران rrezvani@ut.ac.ir
مجتبی رفیعیان دانشیار دانشگاه تربیت مدرس،‌تهران،‌ایران rafiei_m@modares.ac.ir
عبدالرضا رکن الدین افتخاری استاد دانشگاه تربیت مدرس،‌تهران،‌ایران eftekhaa@modares.ac.ir
محمد رحیم رهنما دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد،‌ایران rahnama@um.ac.ir
شهرام روستائی دانشیار دانشگاه تبریز،‌تبریز،‌ایران sarisarraf@tabrizu.ac.ir
کرامت اله زیاری استاد دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران zayyari@ut.ac.ir
نادر زالی دانشیار دانشگاه گیلان،‌ایران naderzali96@gmail.com
اسفندیار زبردست استاد دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران zebardst@ut.ac.ir
لعبت زبردست استادیار دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران lzebardast@ut.ac.ir
محمد زمانزاده استادیار دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران zamanzadeh@ut.ac.ir
علی زنگی آبادی دانشیار دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران dr_adelz@yahoo.com
سعید زنگنه استادیار دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران zangane@ut.ac.ir
فرزانه ساسانپور دانشگاه خوارزمی تهران،تهران،‌ایران sasanpour@tmu.ac.ir
ژیلا سجادی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی،‌تهران،‌ایران j_sajadi@sbu.ac.ir
رحیم سرور دانشیار  دانشگاه آزاد اسلامی،‌تهران،‌ایران sarvarh83@gmail.com
عباس سعیدی استاد دانشگاه شهید بهشتی،‌تهران،‌ایران abbsaidi@gmail.com
فرانک سیف الدینی استاد دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران seifolddini_faranak@hotmail.com
لیلا سلطانی استادیار دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران l_soltani1384@yahoo.com
مرتضی سلطانی استادیار دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران mortezasoltanee@ut.ac.ir
محمد سلمانی استادیار دانشگاه تهران، تهران،‌ایران salmanim@voila.fr
محمد سلیمانی مهرنجانی دانشیار دانشگاه خوارزمی،‌تهران،‌ایران solemani@tmu.ac.ir
حجت شیخی استادیار دانشگاه ایلام،‌ایلام،‌ایران hojat.sheikhi@gmail.com
علی شیخی استادیار دانشگاه علامه طباطبائی،‌تهران،‌ایران m.shaikhi3000@gmail.com
محمد شیخی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی،‌تهران،‌ایران m_shikhi81@yahoo.com
محمد حسین شریف زادگان دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی،‌تهران،‌ایران m_sharifzadegan@sbu.ac.ir
اسماعیل شیعه استاد دانشگاه علم و صنعت،‌تهران،‌ایران es_shieh@iust.ac.ir
ناصر شفیعی ثابت استادیار ‌دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران nshsabet@yahoo.com
میثم شهبازی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم،‌ایران meisamshahbazi@ut.ac.ir
علی صابری استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم،‌ایران ali_saberi1364@ut.ac.ir
اسماعیل صالحی دانشیار دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران tehranssaleh@ut.ac.ir
میر ستار صدرموسوی دانشیار دانشگاه تبریز،‌تبریز،‌ایران ssadr@tabrizu.ac.ir
مظفر صرافی استادیار  دانشگاه شهید بهشتی،‌تهران،‌ایران sarrafi@sbu.ac.ir
حسین صرامی استادیاردانشگاه اصفهان،‌اصفهان، ایران h.sarramil@tr.ui.ac.ir
تقی طاوسی استاد دانشگاه سیستان وبلوچستان،‌زاهدان، ایران t.tavousi@gep.usb.ac.ir
مرتضی طلاچیان استادیار دانشگاه آزاد- علوم تحقیقات تهران،‌تهران،‌ایران talatchian@yahoo.fr
محمد ظاهری دانشیار دانشگاه تبریز،‌تبریز،‌ایران m.zaheri@tabrizu.ac.ir
مصطفی عباس زادگان دانشیار دانشگاه علم و صنعت تهران،‌تهران،‌ایران abbaszadegan@iust.ac.ir
زهره عبدی دانش پور استاد دانشگاه شهیدبهشتی z_danesh@sbu.ac.ir
محمدعلی عبدلی استاد دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران mabdoli@ut.ac.ir
یوسف عرفانی فرد استادیار دانشگاه شیراز،‌شیراز،‌ایران erfanifard@shirazu.ac.ir
علی عزیزی استادیار دانشگاه محقق اردبیلی aliazizi89@alumni.ut.ac.ir
مهدی علیان استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،‌تهران،‌ایران m.alian_87@yahoo.com
سید کاظم علوی پناه استاد دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران salavipa@ut.ac.ir
سیدامیرمحمد علوی زاده استادیار دانشگاه پیام نور alavipnu@gmail.com
علی اکبر عنابستانی استاد دانشگاه فردوسی مشهد،‌مشهد،‌ایران anabestani@um.ac.ir
حسین یغفوری استادیار دانشگاه  زاهدان،‌زاهدان،‌ایران yaghfoori@gep.usb.ac.ir
امین فرجی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم،‌ایران a.faraji@ut.ac.ir
حسنعلی فرجی سبکبار دانشیار دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران hfaraji@ut.ac.ir
رحمت الله فرهودی استادیار دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران rfarhudi@ut.ac.ir
جهانگیر فقهی دانشیار دانشگاه تهران ،‌تهران،‌ایران jfeghhi@ut.ac.ir
علیرضا فلاحی استاد دانشگاه شهید بهشتی،‌تهران،‌ایران alifallahi30@gmail.com
زهره فنی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی،‌تهران،‌ایران z-fanni@sbu.ac.ir
محمد قاسمی استادیار جهاددانشگاهی ghasemi_siani@yahoo.com
مرتضی قبادی استادیار دانشگاه لرستان ghobadim93@gmail.com
اسماعیل قجر استادیار  دانشگاه گیلان i.ghajar@guilan.ac.ir
مجتبی قدیری استاد دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران mghadiri@ut.ac.ir
مصطفی قدمی دانشیار دانشگاه مازندران،‌ایران m.ghadami@umz.ac.ir
ابوالفضل قنبری دانشیار دانشگاه تبریز،‌تبریز،‌ایران a_ghanbari@tabrizu.ac.ir
منیژه قهرودی استاد دانشگاه شهید بهشتی،‌تهران،‌ایران m-ghahroudi@sbu.ac.ir
اکبر کیانی دانشیار دانشگاه زابل kianiakbar@gmail.com
آصف کریمی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم،‌ایران asef.karimi@ut.ac.ir
تورج کریمی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم،‌ایران tkarimi@ut.ac.ir
حسین کریم زاده استادیار دانشگاه تبریز،‌تبریز،‌ایران karimzadeh10@gmail.com
حسین کلانتری استادیار جهاددانشگاهی،‌تهران،‌ایران h_kalantari2005@yahoo.com
موسی کمانرودی استادیار دالنشگاه خوارزمی،‌تهران،‌ایران kamanroodi@yahoo.com
سعید گیوه چی استادیار دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران givehchi@ut.ac.ir
قاسم لرستانی استادیار دانشگاه مازندران gh.lorestani@umz.ac.ir
سهند لطفی استادیار دانشگاه شیراز،‌شیراز،‌ایران slotfi@shirazu.ac.ir
صدیقه لطفی استاد دانشگاه مازندران، ایران s.lotfi@umz.ac.ir
غلامرضا لطیفی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی،‌تهران،‌ایران rlatifi2002@gmail.com
مجتبی یمانی استاد دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران myamani@ut.ac.ir
حمیدرضا متین فر دانشیار دانشگاه لرستان matinfar44@yahoo.com
علیرضا محرابی استادیار دانشگاه شهید بهشتی،‌تهران،‌ایران a_mehrabi@sbu.ac.ir
صابر محمدپور استادیار دانشگاه گیلان s.mohammadpour@guilan.ac.ir
شیرین محمدخان استادیاردانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران mohamadkh@ut.ac.ir
مرجان محمدزاده استادیار دانشگاه گرگان، گرگان، ایران marjan.mohammadzadeh@gmail.com
سید محمد محمودی دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم،‌ایران mahmoudi@ut.ac.ir
مجید مخدوم استاد دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران mmakhdom@ut.ac.ir
گیتی مرادی استادیاردانشگاه گیلان dr.giti@yahoo.com
محمود رضا میرلطفی دانشیار دانشگاه زابل mmirlotfi@uoz.ac.ir
محمد میره ای استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم،‌ایران mirehei@ut.ac.ir
سیدحسن مطیعی لنگرودی استاد دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران shmotiee@ut.ac.ir
علیرضا میکاییلی تبریزی دانشیار دانشگاه گرگان amikaeili@gmail.com
غلامرضا ملکشاهی استادیار دانشگاه مازندران ghmalek@umz.ac.ir
بهرام ملک محمدی استادیار دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران malekb@ut.ac.ir
حسین منصوریان استادیار دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران h.mansourian59@ut.ac.ir
ایوب منوچهری میاندوآب استادیار دانشگاه ارومیه، ارومیه،‌ایران a.manouchehri@urmia.ac.ir
سید مسعود منوری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی،‌تهران،‌ایران monavarism@yahoo.com
میرنجف موسوی استاد دانشگاه ارومیه،ارومیه،‌ایران mousavi424@yahoo.com
مهرناز مولوی استادیار دانشگاه گیلان،‌گیلان، ایران mehrnaz.molavi@gmail.com
ناهید نادری بنی استادیار پردیس فارابی، دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران n.naderi.b@ut.ac.ir
محمد  ندیری استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم،‌ایران mu_nadiry@yahoo.com
کاظم نصرتی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی،‌تهران،‌ایران k_nosrati@sbu.ac.ir
فرشاد نوریان دانشیار دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران fnoorian@ut.ac.ir
بهمن هادیلی استادیار دانشگاه تبریز،‌تبریز،‌ایران bhadili@tabrizu.ac.ir
محمود واثق استادیار دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران mahmoodvasegh@ut.ac.ir