اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حمید زارع

مدیریت دولتی رئیس دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری

hzareaut.ac.ir

سردبیر

دکترحسن زارعی متین

رفتارسازمانی استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران

matinut.ac.ir

دستیار سردبیر

امین فرجی

برنامه ریزی شهری و آمایش سرزمین استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

a.farajiut.ac.ir

مدیر اجرایی

علی احمد روشنائی

پردیس فارابی دانشگاه تهران

aa_roshanaeeut.ac.ir
+982536166244

کارشناس نشریه

سمیه سبحانی

پردیس فارابی دانشگاه تهران

j.amayeshut.ac.ir
+982536166295

اعضای هیات تحریریه

عیسی ابراهیم‌ زاده

برنامه ریزی شهری و منطقه ای استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

ibrahimzadehyahoo.com

احمد پوراحمد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

apouraut.ac.ir

دبیر تخصصی

محمد جواد امیری

Management Planning and Environmental Education دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

mjamiriut.ac.ir
+982161113174

اعضای هیات تحریریه

هاشم داداش پور

برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=6471&tchcode=308460
h-dadashpoormodares.ac.ir

دبیر تخصصی

مجید مخدوم

محیط زیست و آمایش سرزمین استاد دانشگاه تهران

mmakhdomut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

میر نجف موسوی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه ارومیه

adabiat.urmia.ac.ir/-adabiatfcultymembers?page=5
m.mousaviurmia.ac.ir

سید محمد محمودی

آمایش سرزمین ، علوم اطلاعات و ارتباطات (گرایش طراحی سیستمها) دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

mahmoudiut.ac.ir

حسن زارعی متین

رفتارسازمانی استادپردیس فارابی دانشگاه تهران

matinut.ac.ir

محمدرضا رضوانی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

rrezvaniut.ac.ir

مجتبی رفیعیان

برنامه ریزی شهری دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

rafiei_mmodares.ac.ir

کرامت‌اله زیاری

برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای استاد، دانشگاه تهران

rtis.ut.ac.ir/cv/zayyari/
zayyariut.ac.ir

سید حسن مطیعی لنگرودی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/shmotiee/
shmotieeut.ac.ir

منیژه قهرودی تالی

جغرافیای طبیعی ( ژئومورفولوژی) استاد دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Professors.aspx?DID=21
m-ghahroudisbu.ac.ir

دبیر تخصصی

اسفندیار زبردست

شهرسازی استاد، دانشگاه تهران

zebardstut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

غلامرضا لطیفی

شهرسازی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

rlatifi2002gmail.com

دبیر تخصصی

مصطفی قدمی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار، دانشگاه مازندران

huss.umz.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=49&pageid=2394
m.ghadamiumz.ac.ir

نادر زالی

برنامه ریزی شهری دانشیار،دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان

zalinader1yahoo.com

محمد میره ای

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استادیار، پردیس فارابی دانشگاه تهران

mireheiut.ac.ir
0253616295