مجله علمی " آمایش سرزمین " (JTCP) - فرایند پذیرش مقالات