بر اساس موضوعات

برای مشاهده مقالات مرتبط با موضوع، روی نام موضوع کلیک کنید.
آسیب شناسی شرایط فضایی، جمعیتی و اقتصادی مناطق ( آیش ها، حاشیه نشینی، عدم تعادل فضایی، افزایش جمعیت)
ارزیابی پروژه ها و برنامه های اجرایی آمایش سرزمین
تکنیک ها، روش ها و راهبردهای آمایش سرزمین ( GIS، تمرکز زدایی، فرمداری، مدیریت زمین و..)
طراحی و ارزیابی طرح ها و مستندات آمایش سرزمین (طرح جامع، هادی، آمایش سرزمین)
طرح ریزی، آمایش و مدیریت منابع طبیعی، زیستی و اکولوژیک
طرح ریزی، آمایش و مدیریت مناطق آسیب پذیر (مناطق مرزی، سواحل، پدافند غیر عامل)
طرح ریزی و آمایش شبکه‌ها و زیرساخت های ارتباطی ( راه آهن، جاده ها).
طرح ریزی و برنامه ریزی مناطق روستایی(آمایش روستایی)
طرح ریزی و برنامه ریزی مناطق شهری(آمایش شهری)
طرح ریزی و برنامه ریزی منطقه ای (آمایش منطقه ای)
مدیریت ساز مان ها و تشکیلات آمایش سرزمین
مطالعات تجربی و تطبیقی در آمایش سرزمین
مطالعه و ارزیابی داده های مکانی، جغرافیایی و جمعیتی مناطق
مکان یابی و پهنه بندی فضاها و فعالیت ها (بر اساس طرح های جامع آمایش سرزمین)