بر اساس نویسندگان

آ

 • آبادی، علی [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان
 • آتش افروز، نسرین [1] کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران
 • آذر، علی [1] استادیار، گروه شهرسازی و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، مراغه، ایران
 • آراسته، مجتبی [1] استادیار برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • آروین، محمود [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • آزادی، یونس [1] . دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، ایران
 • آفتاب، احمد [1] دکتری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • آل شیخ، علی اصغر [1] دانشیار دانشکده نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ا

ب

 • بابایی کفاکی، ساسان [1] استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • براتی، بهزاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، رشتة محیط زیست،گرایش ارزیابی و آمایش، دانشکدة محیط زیست، کرج، ایران
 • بیرانوند زاده، مریم [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی
 • برق جلوه، شهیندخت [1] دانشیار پژوهشکدة علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • بریمانی، فرامرز [1] استاد، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • بصیرت، میثم [1] استادیار، دانشکدة شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بصیرت، میثم [1] استادیار، دانشکدۀ شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بیک محمدی، حسن [1] دانشیار، دانشکدة جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، پژوهشگاه مهندسی بحران‌های طبیعی شاخص پژوه، اصفهان، ایران

پ

ت

 • تابعی، نادر [1] کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه خوارزمی
 • تازه، مهدی [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه اردکان
 • تقی پور جاوی، علی [1] دانشجوی دکتری، دانشکدۀ علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • تقدیسی، احمد [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان
 • تقدیسی، احمد [1] استادیار دانشکدة علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان
 • تقی زاده، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • تقیلو، علی اکبر [1] دانشیار، دانشکدۀ ادبیات و علوم‌انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایرا
 • تقیلو، علی اکبر [1] دانشیار، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • تقوایی، مسعود [2] استاد، دانشکدة جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • تیموری، ایرج [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، پردیس بین¬المللی ارس، دانشگاه تبریز
 • توکلی، مرتضی [1] دانشیار، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • تولایی، سمین [1] lاستاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه خوارزمی
 • تومانیان، آرا [1] استادیار، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ج

 • جانبابانژاد، محمد حسین [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران
 • جعفری، یحیی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • جعفری، حمید رضا [1] استاد، دانشکدة محیط زیست، دانشگاه تهران، ایران
 • جعفری، فیروز [1] استادیار، دانشکدة برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • جلالیان، حمید [1] دانشیار، دانشکدة علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • جندقی، غلامرضا [1] دانشیار دانشکده مدیریت، پردیس قم، دانشگاه تهران
 • جهانی، علی [1] دانشجوی دکتری جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • جهانی، علی [1] استادیار، گروه محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی، دانشکدة محیط زیست، کرج، ایران
 • جهانی، علی [1] استادیار گروه محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی، دانشکدۀ محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست، کرج، ایران
 • جهانی، علی [1] دانشیار گروه محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی، دانشکدۀ محیط‌‌زیست، کرج، ایران
 • جهانتیغ، حسنعلی [1] . دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه ملی زابل، ایران
 • جهانی شکیب، فاطمه [1] استادیار، دانشکدۀ محیط‌زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • جهانگیری، جهانگیر [1] استادیار بخش جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز
 • جوادیان کوتنایی، سارا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان
 • جوزی، سیدعلی [1] دانشیار، دانشکدة فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • جوزی، سید علی [1] دانشیار گروه محیط زیست، دانشکدة فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران- شمال
 • جولایی، رامتین [1] استادیار، دانشکدة مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • جوهری، زهرا [1] کارشناس ارشد طراحی و برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، تهران مرکز

چ

ح

خ

د

ذ

ر

 • ریاحی، وحید [1] دانشیار، دانشکدة علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • راست‌قلم، نیلوفر [1] کارشناسی ارشد دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
 • رایگانی، بهزاد [1] استادیار، گروه محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی، دانشکدة محیط زیست، کرج، ایران
 • رایگانی، بهزاد [1] استادیار گروه محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی، دانشکدۀ محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست، کرج، ایران
 • رباطی، مریم [1] استادیار، دانشکدۀ محیط زیست و انرژی، دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ربانی، طاها [1] دانشجوی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تهران
 • رجایی، سیدعباس [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
 • رجایی جزین، عباس [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان
 • رجائی، فاطمه [1] دکتری محیط زیست، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • رحیمی، دانا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • رحمانی فضلی، عبدالرضا [1] دانشیار، دانشکدۀ علوم زمین، دانشگاه شهید‌بهشتی، تهران، ایران
 • رحمن آبادی، حسن [1] کارشناسی‌ارشد، جغرافیای برنامه‌ریزی شهری- گرایش محیط زیست شهری، دانشگاه پیام نور، قزوین، ایران
 • رحمن آبادی، حسن [1] کارشناس ارشد محیط زیست شهری
 • رستمی، حسین [1] کارشناس ارشد، دانشکدۀ علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رستمی، حسین [1] کارشناسی ارشد جغرافیا، سازمان پدافند غیرعامل کشور، تهران، ایران
 • رستم گورانی، ابراهیم [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران
 • رشیدی، مصطفی [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
 • رضایی، رحیم [1] دانشجوی دوره دکتری جغرافیا ـ برنامه‌ریزی شهری دانشگاه دولتی باکو
 • رضایی، رحیم [1] دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشکاه دولتی باکو
 • رضایی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ارزیابی محیط زیست، دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • رضایان، سحر [1] استادیار دانشکدة علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود
 • رضاییان، شهریار [1] کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم‌های اطلاعاتی جغرافیایی دانشگاه تبریز
 • رضایان قیه باشی، احد [1] پژوهشگر دورۀ پست دکتری رشتۀ آینده‌پژوهی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
 • رضوانی، محمدرضا [1] استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران
 • رضوانی، محمد رضا [1] استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
 • رضویان، محمد تقی [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رمضان‌زاده لسبویی، مهدی [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تهران
 • رهنما، محمدرحیم [1] استاد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • رهنمایی، محمد [1] . دانشیار دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران
 • رهنمایی، محمد تقی [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تهران
 • روستا، زهرا [1] کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • روستایی، شهریور [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشکده جغرافیا، دانشگاه تبریز

ز

س

ش

 • شاکرمی، کیان [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌‌ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • شاه محمدنژاد، سمیه [1] کارشناس ارشدبرنامه ریزی شهری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.
 • شاهیوندی، احمد [1] استادیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
 • شتایی، شعبان [1] دانشیار، دانشکدة جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران
 • شریفی‌پور، رزیتا [1] استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه
 • شریف زادگان، محمد حسین [1] استاد، دانشکدة معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • شریف زادگان، محمد حسین [1] دانشیار گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکدة معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی
 • شریف‌کاظمی، زینب [1] کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی آمایش سرزمین، دانشکدۀ ادبیات، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • شعبانی‌فرد، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تهران
 • شفیعی ثابت، ناصر [1] استادیار، گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • شفقی، سیروس [1] استاد، دانشکدة جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، پژوهشگاه مهندسی بحران‌های طبیعی شاخص پژوه، اصفهان، ایران
 • شکری، هومر [1] کارشناسی ارشد دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • شهابیان، پویان [1] استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، ایران
 • شهرآئینی، سید محمد [1] استادیار، دانشکدة فنی و مهندسی دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • شهرآئینی، محمد [1] استادیار، دانشکدة فنی و مهندسی، دانشگاه گلستان، ایران
 • شوقی، نرگس [1] کارشناسی ارشد، دانشکدۀ محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست، کرج، ایران

ص

 • صابری فر، رستم [1] دانشیار دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • صادقی، آسیه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست دانشگاه تهران
 • صادق‌اوغلی، رقیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ محیط‌زیست،گرایش ارزیابی و آمایش، دانشکدۀ محیط‌زیست، کرج، ایران
 • صالحی، اسماعیل [1] دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
 • صالحیان، سعید [1] دکتری دانشکدۀ علوم زمین، دانشگاه شهید‌بهشتی، تهران، ایران
 • صحنه، فریبا [1] دانش آموخته برنامه ریزی آمایش سرزمین،پردیس فارابی، دانشگاه تهران
 • صیدایی، سید اسکندر [1] . استادیار، دانشگاه اصفهان، ایران
 • صیدایی، سید اسکندر [1] دانشیار، دانشکدۀ علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • صدیقی، ابوالفضل [1] . دانشجوی کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • صدیقی، الهام [1] دانشجوی دکتری، دانشکدۀ شیلات و محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • صفایی‌پور، مسعود [1] استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

ط

 • طالبی، حسین [1] دانشجوی دکتری، دانشکدۀ علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • طباطبائی، سوده سادات [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • طرهانی، حسین [1] . دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه هنر تهران، ایران

ع

 • عابسی، عزیر [1] استادیار، دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
 • عباسی، حامد [1] استادیار، گروه جغرافیا، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • عباسی، محمد [1] کارشناس ارشد ژئولمورفولوژی
 • عباسی، موسی [1] دانشجوی دکتری، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • عبدی، امید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • عرفانی، ملیحه [1] عضو هیأت علمی دانشگاه زابل
 • عزتیان، ویکتوریا [1] دکتری جغرافیای طبیعی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد
 • عزیزی، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران
 • عشورنژاد، غدیر [1] کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران
 • عطریان، فروغ [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشکدة معماری و هنر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • عظیمی، آزاده [1] دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، مدرس دانشگاه رسام، کرج، ایران
 • علیان، مهدی [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران
 • علی زاده، سیددانا [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی
 • علیزاده، آزاده [1] دانشجوی دکتری، دانشکدة هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • علیزاده، شهمراد [1] دانشجوی دکتری، دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • علیزاده، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدة علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • علیزاده، هادی [1] دانش‌آموختۀ دکتری گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • علیزاده، هادی [1] دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • علیزاده شعبانی، افشین [1] استادیار گروه منابع طبیعی- محیط‌زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • علی‌قلعه باباخانی، ملیحه [1] دانشجو دکتری شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
 • علوی پناه، سید کاظم [1] استاد گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران
 • علیوردیلو، هادی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آمایش سرزمین، دانشگاه تهران، ایران
 • عمرانی، قاسمعلی [1] استاد دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • عنابستانی، علی اکبر [1] دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد

غ

 • غفاری زاده، محمد [1] کارشناسی‌‌ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • غلامی، وحید [1] دانشجوی دکترای آبخیزداری، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات)

ف

ق

 • قادری، رضا [1] استادیار، دانشگاه پیامنور، ارومیه، ایران
 • قادری، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، پژوهشگاه مهندسی بحران‌های طبیعی شاخص پژوه، اصفهان، ایران
 • قانقرمه، عبدالعظیم [1] عضو هیاًت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی دریای خزر
 • قبادی، مرتضی [1] استاد یار محیط زیست، دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • قدیری معصوم، مجتبی [1] استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
 • قربانی، رامین [1] کارشناسی ‌ارشد، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • قربانی، رامین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • قربانی، محمد [1] دانشیار گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • قلی پور، مصطفی [1] دانشجوی دکتری محیط زیست، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • قنبری، ابوالفضل [1] . دانشیار، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تبریز، ایران
 • قنبری، حکیمه [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تبریز
 • قنبری، محمد [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان

ک

 • کاشفی دوست، دیمن [1] .دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدة جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • کاظمی نیا، عبدالرضا [1] مربی، دانشکدة عمران، دانشگاه صنعتی سیرجان، ایران
 • کاظمی نیا، عبدالرضا [1] مربی، دانشکدة عمران، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان، ایران
 • کامیاب، حمیدرضا [1] دانشجوی دکتری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • کیانی، صدیقه [1] دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
 • کیانی، مصطفی [1] کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی آمایش سرزمین، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • کبیری هندی، مریم [1] کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • کردوانی، پرویز [1] استاد، دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • کرمی، آرش [1] کارشناسی ارشد جنگل‌داری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • کرمی، امید [1] کارشناس ارشد جنگل‌داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • کرمی، سونیا [1] دانشجوی دکتری، دانشکدة برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • کریمی کردابادی، مرتضی [1] استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
 • کسایی، میترا [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، پژوهشگاه مهندسی بحران‌های طبیعی شاخص پژوه، اصفهان، ایران
 • کمانرودی، موسی [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه خوارزمی
 • کهکی، فاطمه سادات [1] دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کوکبی، لیلا [1] دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران
 • کوهی حبیبی، نازنین [1] . دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه هنر تهران، ایران

گ

 • گشتاسب، حمید [1] دانشیار گروه محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی، دانشکدۀ محیط‌زیست، کرج، ایران
 • گلدوی، سمیه [1] . دانشجوی دکتری آمایش محیط زیست، دانشکدة شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران

ل

 • لطفی، سهند [1] استادیار شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز

م

ن

و

ه

 • هاشمی، نسیم [1] دانشجوی دکتری، برنامه‌ریزی محیط‌زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • هدایتی‌فرد، مائده [1] دانشجوی دکتری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • هستی، فرزام [1] کارشناس‌ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشکدة شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

ی

 • یاری، منیر [1] دانشجوی کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • یاسوری، مجید [1] دانشیار گروه جغرافیا، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه گیلان
 • یاسوری، مجید [1] دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان
 • یاوری، زیبا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
 • یخکشی، علی [1] استاد تمام مدیریت و سیاست منابع طبیعی. مشاور سازمان حفاظت محیط زیست
 • یزدانی، محمدحسن [1] استادیار، گروه جغرافیا، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • یزدانی، محمد حسن [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • یزدانی، محمدحسین [1] استادیار، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • یزدان پناه، کیومرث [1] استادیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران
 • یمانی، مجتبی [1] استاد، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران