اهداف و چشم انداز

 

آمایش سرزمین دانشی میان رشته ای و چند تخصصی است که در برگیرنده حداقل سه بعد "فضا"، "جمعیت" و فعالیت" به صورت همزمان است. مقالاتی که فقط به یکی از این ابعاد بپردازد مورد پذیرش دفتر مجله نیست. مقالاتی که صرفاً در سطح "مطالعه"، "تجزیه" و "تحلیل و ارزیابی" باشند مورد بررسی قرار نمی گیرند. طراحی، سنتز و ارایه راه حل های مستند و عملیاتی از ویژگی های تفکیک ناپذیر مقالات پژوهشی می باشند. تحقیقاتی که در زمینه سیاستگذاری، طرح ریزی، برنامه ریزی، ساماندهی و نظم بخشیدن به امور سرزمین و فضاها و مکان‌های زیستی و جغرافیایی (طبیعی و غیرطبیعی) انجام می شود، در اولویت چاپ در مجله آمایش سرزمین قرار دارند.

- نوع مقاله های علمی که در این نشریه می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرید عبارتند از : پژوهشی (Research Article)، مطالعه موردی (Case study)، کاربردی (Applied Article ).

 

   اولویت های پژوهشی مهم مجله آمایش سرزمین :

1-   تجزیه و تحلیل وضعیت موجود آمایش سرزمین در کشور و مناطق مختلف ایران. برای مثال ارزیابی وآسیب شناسی طرح های کاربری،طرحهای توسعه منطقه ای، منطقه بندی سرزمین، سیاستهای فضایی، اقتصادی، زیست محیطی و اقتصادی و..

2-      بررسی چشم اندازهای نوین آمایش سرزمین در ایران وآینده نگاری توسعه منطقه ای با رویکرد آمایشی بر پایه سناریو

3-      متروپل سازی ( عوامل تأثیرگذار، استراتژی ها، موانع و مشکلات، چشم اندازها ) و برنامه ریزی و توسعه متروپل ها در ایران

4-      مطالعه و بررسی ایجاد شبکه های نوین و پیشرفته ریلی در پهنه سرزمین و منطقه ...

-          ضرورت سنجی ایجاد شبکه ها                    - بارسازی خطوط

-          امکان سنجی                                             - طراحی طرح جامع شبکه ها

-          انتقال شبکه ها                                          - مدلسازی شبکه و تهیه GIS

5-   آمایش آیش های صنعتی ، نظامی و ریلی بزرگ و منطقه ای و توسعه منطقه ای ( مطالعه و ارزیابی وضعیت آیش ها در کشور، راهکارهای توسعه و بازسازی...)؛

6-   تجزیه و تحلیل و طراحی مستندات آمایش سرزمین (مطالعه، ارزیابی و تدوین طرح های جامع، تفصیلی ... ) و ارائه راهکارهای اجرایی آن ها؛برای مثال تعیین انواع کاربری ها؛

7-      حقوق آمایش سرزمین و منطقه ای در ایران؛

8-   فرمداری و مهار زمین و نقش آن در آمایش سرزمین ( برای مثال سیاست های کاهش قیمت زمین، تملک اجباری و توسعه، نحوه تهیه نقشه های متسند و GIS  در انواع اراضی)؛

9-      آمایش سواحل دریای خزر و خلیج فارس ( تحلیل فضایی، آینده پژوهی در راستای تغییر کاربری ها، چشم اندازها، طراحی مجدد فضاها...)؛

10-  طرح ها، راهکارها و سیاست های تمرکززدایی در کلان شهرها ( و بخصوص تهران ):

-          راهکارهای تراکم زدایی و کاهش جمعیت و مکان ها؛برای مثال ضرورت سنجی انتقال پایتخت و تمرکززدایی از تهران و بازساخت فضای ملی

11-  راهکارهای توسعه و آمایش مناطق روستایی:

-          مکان یابی جدید روستاها؛

-          تهیه مستندات؛

-          توسعه و بهبود ساختار فضایی، جمعیتی و اقتصادی مناطق روستایی؛

12-  بررسی ابعاد سرزمین و استراتژی های آمایشی اطراف فرودگاه ها، صنایع، سدها و امکانات کلان سرزمینی؛

13-  بررسی و تبیین زیرساخت های تشکیلاتی آمایش سرزمین در ایران؛

14- بررسی راهکارهای طراحی و ایجاد سیستم های اطلاعاتییکپارچه جغرافیایی( GIS )در پهنه سرزمین: برای مثال اراضی بایر، زمین های مسکونی، جنگل ها، مراتع، زمین های کشاورزی و..

15-  راهکارهای مدیریت آمایش سرزمین( از طریق مطالعات تطبیقی و... )؛

16-بررسی و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش حاشیه‌نشینی و توسعه ناموزون شهرها و مناطق( کاهش اختلافات شمال- جنوب )؛

17-   آمایش سرزمین و Governance؛

18-   ضرورت سنجی، امکان سنجی و طراحی شهرهای جدید، میانی و استراتژیک در پهنه سرزمین،با رویکرد آمایشی؛

19-   راهکارهای پیوند شهر و روستا از بعد فضایی و اقتصادی؛

20-   بررسی راهکارهای مهار اراضی به عنوان ابزار حیاتی و مدیریت یکپارچه سرزمین؛

21-  ارزیابی، طراحی و یکپارچه‌سازی راه‌های ارتباطی در کل کشور ( برای مثال ارزیابی کمربندی‌های، اتوبان‌ها، خطوط جدید، پیوند با شبکه های ریلی و هوایی)؛ هدف، طراحی، یکپارچه سازی و ساماندهی کلیه خطوط  ارتباطی در پهنه سرزمین است.

22- ارزیابی مجموعه بحران های فضایی، جمعیتی، زیست محیطی و اقتصادی در پهنه سرزمین و راهکارهای مقابله با آنها.

23- پدافند غیرعامل با رویکرد آمایش سرزمین.

24- استراتژی های آمایش محورانه در حوزه مسکن.

25- مکان یابی و تحلیل مکان گزینی انواع کارکردها و خدمات در پهنه سرزمین.

26- امکان سنجی استقرار و تقویت نقش های مختلف در مناطق(خوشه های صنعتی، نقش بازرگانی ملی و بین المللی و . . .).

27- آلودگی های محیطی و برنامه های آمایشی مقابله با آن.

28- بررسی و تحلیل عدالت سرزمینی و برنامه های مدیریتی مربوطه.

29- برنامه ریزی پایدار توسعه (گردشگری، صنعتی، فضایی و..) در پهنه سرزمین ایران.

‏30- راهبردهای آمایش سرزمین در مناطق حساس، آسیب پذیر و پهنه های مرزی کشور.