بررسی سلسله مراتب نظام برنامه‌ریزی فضایی در کشور سوییس

نویسنده

دانشجو دکتری شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

با آغاز قرن بیستم، اکثر کشورهای جهان در واکنش به پیچیدگی‌ها و معضلات توسعه گسترده شهرنشینی اولین اقدامات برنامه‌ریزی فضایی خود را آغاز نمودند. کشور سوییس از این امر مستثنی نبوده و از اوایل قرن بیستم اقدامات برنامه‌ریزی فضایی خود را از پایین‌ترین سطح با تأکید بر ملاحظات کمّی شروع نموده و امروزه با گذشت بیش از یک قرن برنامه‌ریزی فضایی آن با تکیه بر اصول پایداری، مشارکت عمومی و خصوصی و به کارگیری گسترده از تکنیک‌های مدل‌سازی و شبیه‌سازی در حال انجام و پیشرفت است. هدف این مقاله آشنایی با نظام برنامه‌ریزی فضایی این کشور از سه بخش اصلی تشکیل شده است؛ در بخش اول به آشنایی مختصر از شرایط سیاسی، جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی و شناخت تنگناهای موجود در نظام برنامه‌ریزی فضایی این کشور پرداخته شده و در بخش دوم سطح سه‌گانه برنامه‌ریزی فضایی سوییس تبیین شده و در بخش سوم نتیجه‌گیری شده است. نظام برنامه‌ریزی فضایی سوییس در سه سطح کنفدراسیون، کانتون و کمون انجام می‌شود که از ویژگی‌های اصلی آن همکاری افقی و عمودی در سطوح مختلف برنامه‌ریزی، تأکید بر اصل خودمختاری کانتون‌ها و اصل دموکراتیک است.

کلیدواژه‌ها