بررسی ابزارهای مدیریت سرزمین در سیستم برنامه‌ریزی فضایی کشور پرتغال

نویسنده

دانشجوی دکتری شهرسازی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

چکیده

آرایش نظام‌های برنامه‌ریزی یک کشور، نظام برنامه‌ریزی فضایی آن محسوب می‌شود. آشنایی با نظام برنامه‌ریزی فضایی کشورها و تجربیات آن‌ها امکان مقایسه وتطبیق را فراهم آورده و در نتیجه تصمیم‌گیری و تعیین سیستم برنامه‌ریزی مناسب میّسر می‌شود. این مقاله به مطالعه سیستم برنامه‌ریزی فضایی کشور پرتغال پرداخته و به علت متأثر بودن سیستم از عوامل متعدد، نخست وضعیت جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی، تاریخی و سیاسی آن بررسی شده و سپس تاریخچه برنامه‌ریزی فضایی و برنامه‌ریزی زمان حاضر به همراه انواع طرح‌ها و قوانین مربوط به تفصیل مشخص شده است. علت انتخاب این کشور، رشد سریع اقتصادی و به تبع تغییرات بسیار درسال‌های اخیردر برنامه‌ریزی فضایی آن است. آرایش نظام‌های برنامه‌ریزی یک کشور، نظام برنامه‌ریزی فضایی آن محسوب می‌شود. آشنایی با نظام برنامه‌ریزی فضایی کشورها و تجربیات آن‌ها امکان مقایسه وتطبیق را فراهم آورده و در نتیجه تصمیم‌گیری و تعیین سیستم برنامه‌ریزی مناسب میّسر می‌شود. این مقاله به مطالعه سیستم برنامه‌ریزی فضایی کشور پرتغال پرداخته و به علت متأثر بودن سیستم از عوامل متعدد، نخست وضعیت جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی، تاریخی و سیاسی آن بررسی شده و سپس تاریخچه برنامه‌ریزی فضایی و برنامه‌ریزی زمان حاضر به همراه انواع طرح‌ها و قوانین مربوط به تفصیل مشخص شده است. علت انتخاب این کشور، رشد سریع اقتصادی و به تبع تغییرات بسیار درسال‌های اخیردر برنامه‌ریزی فضایی آن است.

کلیدواژه‌ها