بررسی نظام برنامه‌ریزی فضایی در فدراسیون روسیه

نویسنده

دانشجوی دکتری شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

مقاله حاضر نظام برنامه‌ریزی فضایی کشور روسیه را مورد بررسی قرار می‌دهد. مطالعه نظام برنامه‌ریزی فضایی روسیه، سه مرحله متمایز از یکدیگر را مشخص می‌سازد. مرحله نخست از قرن شانزدهم تا اوایل قرن بیستم میلادی را شامل می‌شود، این دوره دوره‌ای است که منشأ برنامه‌ریزی فضایی شکل گرفته و در طول حدود 400 سال به مرور توسعه یافته است. مرحله دوم به دوران سلطه اتحاد جماهیر شوروی اختصاص دارد، دورانی که در سایه تکیه بر قدرت متمرکز دولتی و تفکرات سوسیالیستی به نوعی برنامه‌ریزی فضایی افول کرده یا با نقطه‌نظرهایی خاص و متمایز پیاده می‌شود. مرحله سوم تشکیل فدراسیون روسیه در اواخر قرن بیستم میلادی تا به امروز را در بر می‌گیرد، بازه‌ای که طرح‌های برنامه‌ریزی قلمرو با تکیه بر مجموعه قوانین توسعه شهری فدرال، در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و محلی اعمال شده و نوید حرکتی قاعده‌مند را می‌دهد که چشم‌انداز آن فراهم ساختن بستر مناسب‌تر برای انسجام بیش‌تر، شفافیت و مشارکت بازیگران مختلف، تحقق‌پذیری و کارآمدی است.

کلیدواژه‌ها