مطالعة تطبیقی ایجاد و توسعة نسل‌های اول و دوم شهرهای جدید: نمونة کرة جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار، دانشکدة شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقالة حاضر با تمرکز بر فرایند تغییر و تحول در رویکردها و گرایش‌های مؤثر در زمینة سیاست شهرهای جدید، ایجاد و توسعة نسل‌های اول و دوم شهرهای جدید را با استناد به نمونة کرة جنوبی مورد مداقه قرار داده است. نسل اول شهرهای جدید این کشور با دو پیش‌زمینة رشد سریع شهرنشینی، صنعتی‌شدن و رشد اقتصادی منتج از آن، پی‌ریزی و همراه می‌گردد. از جمله چالش‌های شهری قابل توجه در این دوره، فقدان مسکن و عرضة ناکافی آن، شکل‌گیری و رشد اسکان غیررسمی به‌ویژه در ارتباط با سئول و متعاقباً تمرکزگرایی و لزوم تعادل در منطقة کلان‌شهری سئول است. شهرهای جدید نسل دوم که نخست با عملکرد تدارک و عرضة مسکن در ناحیة پایتخت برنامه‌ریزی می‌شوند، آغازگر جریانی هستند که به‌واسطة کاهش نرخ رشد جمعیت و توجه همزمان به توسعه‌های مجدد در کنار جدید، بر توسعة کیفی، تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده در قالب پروژه‌هایی با مقیاس کوچکتر، اما متعدد نسبت به گذشته، متمرکز است. امتداد این حرکت، تمرکززدایی از شهر و منطقة کلان‌شهری سئول، توسعة یکپارچه منطقه‌ای و در نهایت، تعادل قلمرو ملی کرة جنوبی را از منظر آمایش سرزمین، هدفگذاری کرده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


 1. زیاری، کرامت ا... (1385). برنامه‌ریزی شهرهای جدید. تهران: سمت.
 2. مرلن، پیر (1385). شهرهای جدید در سراسر جهان: جستاری در گونه‌شناسی شهرهای جدید. مقاله ارائه‌­شده در همایش بین‌المللی شهرهای جدید، تهران، 18-14 شهریور.
  1. Chan, P.Ch. (2001). New towns in Hong Kong: planning for the next generation. Paper Presented at the 6th World Congress: Council on Tall Building and Urban Habitat (CTBUH), Melbourne, February 26-March 2.
  2. Creswell, J.W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. London: Sage.
   1. DCLG (2006). Transferable Lessons from the New Towns. London: Department for Communities and Local Government.
  3. Kim, J., Hoon, C. & Jina, R. (2011). The validation for sustainability of new towns in Seoul Metropolitan Area. Paper Presented at the 5th International Conference of the International Forum on Urbanism (IFoU), Global Visions: Risks and Opportunities for the Urban Planet, Singapore, February 24-26.
  4. Korea Land and Housing Corporation (LH) (2015). Urbanization & New town development: The role of LH. Paper Presented at the First International Conference on National Urban Policy, Incheon, December 14-18.
  5. Korea Research Institute for Human Settlements (KRIHS) (2012). Korean version of new town development. Ministry of Strategy and Finance (MOSF), Republic of Korea.
  6. Korea Research Institute for Human Settlements (KRIHS) (2015a). Korea’s Response to Urbanization Challenges and Pursuit for Sustainable Cities through New Town Development – Implications for LAC. Ministry of Strategy and Finance (MOSF), Republic of Korea.
  7. Korea Research Institute for Human Settlements (KRIHS) (2015b). National Territorial Policy and Planning in Korea. UN-Habitat with Korea Land and Housing Corporation (LH) Workshop: National Territorial Policy & Planning.
  8. Kyung, Sh. & Kwang-Joong, K. (2011). State-facilitated Gentrification’ in Seoul, South Korea: for whom, by whom and with what result. Paper presented at the International Research Committee (RC21) Conference: The Struggle to Belong. Dealing with Diversity in 21st Century Urban Settings, Amsterdam, July 7-9.
  9. Lee, Ch.M. & Ahn, K.H. (2005). five new towns in the Seoul Metropolitan area and their attractions in non-working trips: implications on self-containment of new towns. Habitat International, 29, 647–666.
  10. Mahoney, C. (1997). Common Qualitative Methods. In User-Friendly Handbook for Mixed Method Evaluations, Edited by Joy Frechtling and Laure Sharp, 3-1-3-20. Darby, Diane Publishing Co.
  11. Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT) (2015). New Town Policy of Korea. Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT), Republic of Korea.
  12. Mukoyama, H. (2011). The deterioration of the South Korean Real Estate Market and the response of the government. Pacific Business and Industries, 40, 2-24.
  13. Rii, H.U. & Ahn, J.S. (2001). Urbanization and its impact on Seoul, Korea. Paper presented at the Forum on Urbanizing World and UN Human Habitat II Conference, New York, June 4-6.
  14. Seo, J.K. (2009). Balanced national development strategies: the construction of innovation cities in Korea. Land Use Policy, 26, 649–661.
  15. The Academy of Korean Studies (2015). The Understanding Korea Series (UKS): Seoul. Republic of Korea: The Academy of Korean Studies Press.
  16. Wang, X. (2013). Transferable lessons from the new towns movement in the UK. China Urban Studies, 6(1), 75-99.
  17. World Bank Group (2015). World Development Indicators 2015. United States: International Bank for Reconstruction and Development.
  18. Yin, R.K. (2003). Case study research: design and methods. London: Sage.
  19. Zebardast, E. (2005). A comparative study of new towns development in Seoul metropolitan area and jakarta metropolitan region. Paper Presented at the International Conference on New Towns, Tehran, May 2-6.