اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حمید زارع

مدیریت دولتی رئیس دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری

hzareaut.ac.ir
0000-0002-6919-649X

سردبیر

دکترسید محمد محمودی

آمایش سرزمین ، علوم اطلاعات و ارتباطات (گرایش طراحی سیستمها) دانشیار دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

j.amayeshut.ac.ir
0000-0002-4973-692X

مدیر اجرایی

علی احمد روشنائی

کارشناس مسئول امور پژوهشی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

aa_roshanaeeut.ac.ir
+982536166244

کارشناس نشریه

حسین منصوری

پردیس فارابی دانشگاه تهران

j.amayeshut.ac.ir
+982536166561
0009-0007-7654-2120

اعضای هیات تحریریه

عیسی ابراهیم‌ زاده

برنامه ریزی شهری و منطقه ای استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

ibrahimzadehyahoo.com
0000_0002_9953_1295

احمد پوراحمد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

apouraut.ac.ir

هاشم داداش پور

برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=6471&tchcode=308460
h-dadashpoormodares.ac.ir
0000-0002-2914-3668

محمدرضا رضوانی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

rrezvaniut.ac.ir
0000-0003-0830-3666

مجتبی رفیعیان

برنامه ریزی شهری دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

rafiei_mmodares.ac.ir
0000-0001-7371-7617

کرامت‌اله زیاری

برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای استاد، دانشگاه تهران

rtis.ut.ac.ir/cv/zayyari/
zayyariut.ac.ir
0000-0001-9135-4768

منیژه قهرودی تالی

جغرافیای طبیعی ( ژئومورفولوژی) استاد دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Professors.aspx?DID=21
m-ghahroudisbu.ac.ir
0000-0002-8817-9329

سید محمد محمودی

آمایش سرزمین ، علوم اطلاعات و ارتباطات (گرایش طراحی سیستمها) دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

mahmoudiut.ac.ir
0000-0002-4973-692X

میر نجف موسوی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه ارومیه

adabiat.urmia.ac.ir/-adabiatfcultymembers?page=5
m.mousaviurmia.ac.ir
0000-0002-4814-5351

محمد میره ای

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیاردانشکده مدیریت و حسابداری / دانشکدگان فارابی

mireheiut.ac.ir
0000-0002-9112-5647

غلامرضا لطیفی

شهرسازی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

rlatifi2002gmail.com
0000-0002-8120-2207