مجله علمی " آمایش سرزمین " (JTCP) - واژه نامه اختصاصی