نویسنده = علی اکبر نظری سامانی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین و ارزیابی معیارها و نشانگر¬های پایداری در حوزه آبخیز طالقان- زیدشت یک

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 133-154

10.22059/jtcp.2013.35476

امید اسدی نلیوان؛ علی اکبر نظری سامانی؛ محسن محسنی ساروی؛ قوام الدین زاهدی امیری