موضوعات = طرح ریزی و آمایش شبکه‌ها و زیرساخت های ارتباطی ( راه آهن، جاده ها).
رویکردهای تحلیلی شبکة ریلی پرسرعت در توسعة مناطق کلان‌شهری چندمرکزی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 19-32

10.22059/jtcp.2023.352691.670369

کرامت اله زیاری؛ سید عباس رجایی؛ احمد پوراحمد؛ حسین منصوریان؛ محمود عدالتی رنجبر