ارزشیابی عملکرد شهر جدید اندیشه

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده

انقلاب صنعتی و پیامدهای ناشی از آن، رشد شتابان شهرها و شهرنشینی را موجب شد. به دنبال تمرکز بیش از حد جمعیت و صنایع در شهرها (خصوصا شهرهای بزرگ و مادرشهرها) و افت کیفیت زندگی در این شهرها از یک سو و محدودیت‌های گسترش افقی شهرها از سوی دیگر، راهبرد احداث شهرهای جدید با هدف جذب سرریز جمعیت و تمرکززدایی از مادرشهرها در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت. در ایران نیز از دهه 1360 احداث شهرهای جدید به عنوان یک راه حل اساسی در نظام شهرنشینی کشور آغاز شده است. اکنون و پس از گذشت بیش از دو دهه از فعالیت این شهرها ارزیابی عملکرد آنها ضروری است. برای این منظور شهر جدید اندیشه با 75596 نفر جمعیت به عنوان پر جمعیت‌ترین شهر از مجموعه شهرهای جدید اطراف تهران- بزرگ‌ترین کلان‌شهر کشور- را مورد مطالعه قرار دادیم. در این تحقیق از داده‌های مرکز آمار ایران و مصاحبه با مسؤولین شرکت عمران شهرهای جدید، مشاهدات میدانی و تکمیل پرسش‌نامه استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از نرم افزار spss استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد شهر جدید اندیشه در جذب سرریز جمعیت، جلب رضایت ساکنان و تأمین شغل، یک شهر موفق می‌باشد

کلیدواژه‌ها