دوره و شماره: دوره 4، شماره 7 - شماره پیاپی 1425596، مهر 1391، صفحه 1-170 (پاییز و زمستان) 
توسعه کالبدی ـ فضایی شهر ورزنه و ارایه راهبردهای توسعه آتی شهر

صفحه 53-74

10.22059/jtcp.2013.30345

حسین حاتمی‌نژاد؛ طاها ربانی؛ ناصر محمدی ورزنه؛ صالح اسدی