دوره و شماره: دوره 4، شماره 7 - شماره پیاپی 1425596، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-170 (پاییز و زمستان) 
3. توسعه کالبدی ـ فضایی شهر ورزنه و ارایه راهبردهای توسعه آتی شهر

صفحه 53-74

10.22059/jtcp.2013.30345

حسین حاتمی‌نژاد؛ طاها ربانی؛ ناصر محمدی ورزنه؛ صالح اسدی


4. ارزشیابی عملکرد شهر جدید اندیشه

صفحه 75-96

10.22059/jtcp.2013.30346

فروغ خزاعی‌نژاد؛ فرانک سیف‌الدینی