بررسی خصوصیات هیدروژئومورفولوژی حوضه آبخیز خیرآباد

نویسندگان

1 دکتری جغرافیای طبیعی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

2 کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

چکیده

هیدروژئومورفولوژی یکی از شاخه‌های جغرافیای طبیعی است که به مطالعه‌ی اشکال ناهمواری‌های ناشی از عمل آب می‌پردازد. شناخت عوامل هیدروژئومورفولوژیک و عملکرد آنها در حوضه‌ی آبریز خیرآباد در راستای شناخت و مدیریت محیط در این حوضه، اهمیت زیادی دارد. منطقه مورد مطالعه از زیر حوضه‌های رودخانه زهره در استان کهگیلویه و بویراحمد و از زیر حوضه‌های، حوضه آبریز خلیج فارس محسوب می‌شود. رودخانه خیرآباد تنها رودخانه اصلی و جاری در شهرستان گچساران (در قسمت شمال شرقی حوضه ) می‌باشد و از به هم پیوستن شاخه‌های فرعی و متعددی (غالباً به صورت رودخانه‌های فصلی) از ارتفاعات شمالی و شمال شرقی، شرقی و جنوبی منطقه سرچشمه می‌گیرد و در نهایت به رودخانه زهره در شهرستان کهکیلویه می‌پیوندد.
از اهداف این پژوهش تحلیل نقش پدیده‌های هیدروژئومورفولوژی درتعیین قابلیت‌های حوضه و بیان راهکارها و کاربری‌های منطقه در چهارچوب محدودیت‌ها و قابلیت‌ها به منظور استفاده منطقی از منابع موجود می‌باشد. در این پژوهش از روش حوضه‌ای استفاده شده است. بررسی عوامل فیزیوگرافی، هیدرولوژی، ژئومورفولوژی، زمین شناسی، آب و هواشناسی، خاک و پوشش گیاهی و بررسی‌های میدانی در حوضه، نقش بارز آب‌های جاری در تکوین و توسعه اشکال ژئومورفولوژی موجود در حوضه را نمایان می‌سازد

کلیدواژه‌ها