بررسی وضعیت استقرار صنایع و مکان‌یابی شهرک‌های صنعتی در شهرستان مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه جغرافیا، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه گیلان

چکیده

شهرک­های صنعتی از تداخل غیرضروری بافت‌های مسکونی و تجاری شهری با بافت صنعتی جلوگیری می‌کنند و در کاهش هزینه، ایجاد زیرساخت­های لازم، افزایش کارایی زمین­های شهری، تأمین تسهیلات و امکانات و صرفه­جویی­های ناشی از تجمع مؤثرند. هدف این تحقیق بررسی و شناخت وضعیت استقرار صنایع و شناسایی مکان مناسب برای ایجاد شهرک­های جدید است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. با جمع­آوری داده­های موجود از وضعیت واحدهای صنعتی از سازمان صنایع و معادن، و شرکت شهرک­های صنعتی خراسان رضوی و تکمیل بانک اطلاعات مکانی، و توصیف و طراحی مدل مفهومی شهرک­های جدید مکان­یابی شد. یافته­های تحقیق نشان می­دهد واحدهای صنعتی بدون ملاحظات محیطی و کالبدی، همچنین، عدم رعایت حریم شهری استقرار یافته­اند. در وضع موجود تعداد زیادی از واحدهای صنعتی در حریم شهری قرار دارند. برای انتقال این واحدها و پیش­بینی تعداد صنایع مورد نیاز در افق ده سال آینده، حدود 2 هزار هکتار زمین برای گسترش صنعت نیاز است. مکان مناسب برای گسترش آتی صنعت با به­کارگیری معیارهای مورد نظر، جنوب شرق شهرستان مشهد است که موقعیت آن در نقشه­ها مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها