تحلیل ریخت‌شناسی شبکۀ شهری با رویکرد تعادل‌بخشی به فضا (مطالعۀ موردی: شبکۀ شهری استان هرمزگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

تعادل‌بخشی به ساختار فضایی و تعیین شبکۀ شهری آینده، مأموریت بنیادین آمایش سرزمین تلقی می‌شود. شهرها به‌عنوان عناصر اصلی سازمان‌یابی فضا در قالب شبکۀ شهری سازمان می‌یابند. شبکۀ شهری درانطباق دو بعد فرم و کارکرد سنجیده می‌شود که از طریق تحلیل روابط آن‌ها می‌توان کارایی الگوهای مختلف را بررسی کرد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل ریخت‌شناسی شهری به منظور انطباق ابعاد ریخت‌شناسی و کارکردی شبکۀ شهری استان هرمزگان انجام گرفته است. هدف‌گذاری پژوهش از نوع کاربردی و روش‌شناسی آن به صورت توصیفی‌تحلیلی است. شاخص‌های تحلیلی پژوهش برای ریخت‌شناسی شبکۀ شهری در استان هرمزگان شامل شبکۀ راه‌ها، فاصلۀ میان سکونتگاه‌ها، جمعیت شهری و نوع خدمات است. ابزار تحلیلی پژوهش برای پیشبرد هدف پژوهش، تحلیل‌های فضایی تراکم، درون‌یابی فاصلۀ وزن‌گذاری‌شدۀ معکوس در قالب نرم‌افزار Arc GIS 10-4 است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد ریخت‌شناسی شبکۀ شهری استان هرمزگان از چهار الگو یعنی الگوی تک‌مرکزی، الگوی چندمرکزی، الگوی خطی و الگوی جزیره‌ای تبعیت می‌کند که موقعیت استقرار این الگوها در استان بیانگر رابطۀ بین موقعیت استقرار و ریخت‌شناسی شبکه است. به دلیل استقرار شهرهای بزرگ استان در مجاورت دریا، الگوهای تک‌مرکزی و خطی بیشتر تحت تأثیر عامل دریا شکل گرفته‌اند. همچنین الگوهای جزیره‌ای و منفرد علاوه بر جزایر استان، در پهنه‌های کوهستانی یا دشت‌های میان‌کوهی استقرار یافته‌اند. برایند پژوهش نشان‌دهندۀ آن است که منطبق‌نبودن فرم و کارکرد موجب ارتباط و تعامل ضعیف حوزه‌های هم‌پیوند شهری می‌شود. این ناهمخوانی، تحقق بهره‌مندی شبکۀ شهری از فرصت‌های هم‌جواری را کاهش می‌دهد و کارایی شبکه ضعیف می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


اولیویرا، ویتور (1395). ریخت‌شناسی شهری مقدمه‌ای بر مطالعه شکل کالبدی شهرها، مترجمان: منوچهر طبیبیان و علی ضیایی علیشاه، جلد اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
پوراحمد، احمد (1380)، آمایش سرزمین و ایجاد تعادل در نظام شهری کشور، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دورۀ 48، شمارۀ 160، 490-479.
پوراحمد احمد؛ محمدی، علیرضا و پیشگر، الهه (1393). تحلیل شبکۀ شهری استان ایلام طی دورۀ ۱۳۹۰- ۱۳۷5، نشریۀ مطالعات ساختار و کارکرد شهری، پیاپی ۵ (بهار ۱۳۹۳)، ۵۳- ۳۳.
پورمحمدی، محمدرضا؛ صدرموسوی، میرستار و جمـالی، سیـروس (1390)، واکاوی مکتب‌های مورفولوژی شهری، فصلنامۀ مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، دورۀ ۲، شمارۀ ۵، 16-1.
داداش‌پور، هاشم و میروکیل، حنانه (1395). بررسی و تحلیل شبکۀ شهری منطقۀ کلان‌شهری تهران با استفاده از سه دیدگاه مبتنی بر گره، تراکم و قابلیت دسترسی، فصلنامۀ مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، پیاپی ۲۸ (بهار ۱۳۹۵)، 70-67.
داداش‌پور، هاشم و میری لواسانی، سید امیررضا (1393). تحلیل الگوهای فضایی پراکنده‌رویی در منطقۀ کلان‌شهری تهران، فصلنامۀ علمی -پژوهشی برنامه‌ریزی فضایی (جغرافیا)، سال پنجم، شمارۀ اول، 146-123.
داداش‌پور، هاشم و سالاریان، فردیس (1397). تحلیل الگوهای فضایی رشد شهری در مناطق کلان‌شهری ایران (مطالعۀ موردی: مناطق کلان‌شهری تهران، مشهد، اصفهان و شیراز)، فصلنامۀ آمایش سرزمین، دورۀ 10، شمارۀ 1، 1۳۸-1۱۷.
درویش، بهروز؛ سرور، رحیم و شیبانی مقدم، فرشته (1394). تحلیل ساختاری و سنجش الگوی فضایی و سطح‌بندی ساخت‌وسازهای مناطق شهری بر اساس میزان بهره‌مندی از خدمات شهری (مطالعۀ موردی: مناطق پنج‌گانۀ شهر زاهدان)، فصلنامۀ علمی- پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، سال سوم، شمارۀ دوازدهم، 118-99.
زیاری، کرامت‌الله (1394). اصول و روش‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای، چاپ هفتم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
شماعی، علی و حاجی‌نژاد، صادق (1393). تحلیل فضایی شبکۀ شهری منطقۀ خراسان (۱۳۹۰-۱۳۳۵)، نشریۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه‌ای، سال 12، شمارۀ 1، ۵۵.
عبدلی، اصغر؛ ابراهیمی، رضا؛ مبارکی، امید و خسروی، کوروش (1394). تحلیلی بر سیستم‌های شهری استان آذربایجان شرقی در دورۀ زمانی سال‌های ۱۳۳۵- ۱۳۸۵، فصلنامۀ فضای جغرافیایی، سال 15، شمارۀ ۵۲، ۳۲۵-۳۴۶.
فنی، زهره؛ بیرانوندزاده، مریم، سلطان‌زاده، اکبر و امیری، حکمت (1393). تعادل‌بخشی در نظام شهری استان لرستان با رویکرد آمایش سرزمین، نشریۀ مطالعات ساختار و کارکرد شهری، پیاپی ۸ (زمستان ۱۳۹۳)، ۱۳۱- ۱۱۱.
گنجی، تینا؛ جهانشاه لو،لعلا و مشفقی،وحید (1397). ارزیابی اثرات گسترش دانشگاهی بر مناطق کلان‌شهری (مطالعۀ موردی: ناحیۀ شمال شرقی تهران)، فصلنامۀ علمی-پژوهشی جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، سال نهم، شمارۀ 1، 490-477.
لطفی، صدیقه؛ احمدی، فرزانه و غلامحسینی، رحیم (1391). تحلیل شبکۀ شهری و توزیع فضایی جمعیت در کانون‌های شهری استان مازندران، مجلۀ آمایش جغرافیایی فضا، سال دوم، شمارۀ چهارم، 18-1.
مخدوم فرخنده، مجید (1393). شالودۀ آمایش سرزمین، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
مشفقی، وحید و رفیعیان، مجتبی (1395). سنجش شاخص چندمرکزیتی عملکردی شبکۀ شهری (نمونۀ موردی: شبکۀ شهری استان مازندران)، برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دورۀ 20، شمارۀ 1، 234-207.
مهدی‌زاده، جواد (۱۳۸۳). تحول در مفهوم، نقش و ساختار کلان‌شهرها، نشریۀ علمی- پژوهشی مدیریت شهری، شمارۀ 17، 31-18.
یوسفیان، سمیرا؛ مشفقی، وحید و محمدی، حمید ( 1393). تعیین مناطق شهر- بنیاد در ایران (مطالعۀ موردی: استان فارس)، فصلنامۀ علمی-پژوهشی مطالعات شهری، دورۀ سوم، شمارۀ 25، 74-63.
References
Abdoli, A. , Ebrahimi, R. Mubarak, O. Khosravi, K. (2015). An Analysis of Urban Systems of East Azerbaijan Province in the Period 1956-2006. Geographical Space Quarterly, pp. 2, pp. 1-6. (Persian)
Batten, D.F.,(1995), Network cities: creative urban agglomerations for the 21st century, Urban Studies, 32, pp. 313-327.
Batty, M.(2009). Cities as Complex Systems: Scaling, Interaction,Networks, Dynamics and Urban Morphologies. In Encyclopedia of Complexity and Systems Science. Springer.
Boeing, G. (2019) Spatial information and the legibility of urban form: Big data in urban morphology. International Journal of Information Management, In press, corrected proof, Available online 10 October 2019
Burger, M.J., B. Knaap, and R.S. Wall. (2014). Polycentricity and the Multiplexity of Urban Networks, European Planning Studies, 22(4). Pp: 816-840
Calthorpe, P.(1993) The Next American Metropolis: Ecology, Community, and the American Dream. Princeton Architectural Press, New York.
Capello, R.( 2000) "The City Network Paradigm: Measuring Urban Network Externalities." Urban Studies, 37(11),p: 1925-1945.
Champion, A.G., (2001). A changing demographic regime and evolving polycentric urban egions –consequences for the size, composition and distribution of city populations, Urban Studies, 38(4), 657-677.
Dadashpour, H., Miri Lavasani, S.A.R., (2014). Analysis of Spatial Patterns of Spatial Patterns in Tehran Metropolitan Area, Journal of Spatial Planning Research Geography, Vol. 5, No. 1,pp. 146-123.(in Persian)
Dadashpour, H., Mirokil, Ha., (2016). Investigation and Analysis of Tehran Metropolitan Area Network Using Three Nodes Based on Density, Density and Accessibility. Urban and Regional Studies and Research Quarterly (Spring 1), pp. 4-7. (in Persian)
Dadashpour, H., Salarian, F. (2018). Analysis of Spatial Patterns of Urban Growth in Metropolitan Areas of Iran (Case Study: Metropolitan Areas of Tehran, Mashhad, Isfahan and Shiraz). Land Preparation Quarterly, 10(1), pp. 117-138. (in Persian)
Darvish, B., Soror, R., Shibani Moghaddam, F., (2015). Structural Analysis and Measurement of Spatial Pattern and Leveling Urban Constructors Based on the Rate of Utilization (Case Study: Five Zones of Zahedan), Scientific Quarterly - Urban Economics and Management Research, Third Year, No. 12, pp. 118-99. (in Persian)
Fani, Z., Biranvandzadeh, M., Sultanzadeh, A., Amiri, H., (2014). Balancing in urban system of Lorestan province with land preparation approach. Journal of Urban Structural and Functional Studies, V. 1 (Winter 1), pp. 4-5. (in Persian)
Ganji, T., Jahanshahloo, L., Moshfeghi, V., (1397). Assessing the Impacts of Academic Expansion on Metropolitan Areas (Case Study: Northeast Tehran District), Journal of Geography (Regional Planning), 9(1) p:490- 477. (in Persian)
Green, Nick., "Functional Polycentricity: A Formal Definition in Terms." Urban Studies,(2007) Vol. 44, No. 11,p: 2077–2103.
Haggett, Peter., Geography: A Global Synthesis,(2001), 4th edition, Prentice Hall, New York
Hersperger, A., Matthias Bürgi, Wolfgang Wende, Simona Bacău, Simona R. Grădinar(2019). Does landscape play a role in strategic spatial planning of European urban regions?
Huynh, H., (2019). Spatial point pattern and urban morphology: Perspectives from entropy, complexity, and networks. Physical review. Volume 100. P 34-51
Jacobs, J., (1961) The death and life of great American cities. Random House, New York
Joan Marull et al., (2019),"Modelling urban networks sustainable progress", Volume 85 , June 2019, P73-91
Lambregts, B., (2009). The Polycentric Metropolis Unpacked: Concepts,Trends, and Policy in the Randstad Holland, Amsterdam: Amsterdam Institute for Metropolitan and International Development Studies.
Landscape and Urban Planning, V 194, February 2020, Article 103702
Larkham, Peter.J., (1998). “Urban Morphology and Typology in the United Kingdom” In Petruccioli,
Attilio,e.d.(1998). “Typological Process and design theory”, Agha Khan program for Islamic Architecture,Conference proceedings, Cambridge, Massachusetts
Lotfi, S., Ahmadi, F., Gholamhosseini, R., (2012). Urban Network Analysis and Spatial Distribution of Population in Urban Concentrations of Mazandaran Province, Journal of Geographical Space Preparation, Second Year, No. 4, pp. 18-1. (in Persian)
Lynch, K.,(1960) The image of the city. MIT Press, Cambridge
Makhdoum Farkhondeh, M., (2014). The Basis of Land Preparation, Tehran, University of Tehran Publications, 15th Edition. (in Persian)
Mascarenhas, A., Ramos, T., Luís Nunes(2012). Developing an integrated approach for the strategic monitoring of regional spatial plans. Land Use Policy, Volume 29, Issue 3, Pages 641-651
Mehdizadeh, J., (2004). Evolution in the Concept, Role and Structure of Metropolises, Urban Management Science and Technology, 17, pp. 31-18. (in Persian)
Meijers, E., Burger, M.J.,(2009). Spatial structure and productivity in US metropolitan areas. Enviroment and Planning A, 42: 1383-1402.
Moshfeghi, V., Rafieian, M., (2016). Measurement of Multi-Centric Performance Index of Urban Network (Case Study: Urban Network of Mazandaran Province), Space Planning and Preparation, 20( 1) pp. 234-207. (in Persian)
Moudon, A. v.,(1997). “Urban morphology as an emerging interdisciplinary field”, Urban Morphology(1997)1,3-10
Mumford, L.,(1961).The city in history: its origins, its transformations, and its prospects. Harvest, San Diego
Nogués, S., González,G., Cordera, R. (2019). Planning regional sustainability: An index-based framework to assess spatial plans. Application to the region of Cantabria (Spain). Journal of Cleaner Production, 225(10), pp 510-523
Oliviera, W., (2016). An Introduction to the Study of the Physical Form of Cities, Translated by: Manouchehr Tabibian, Ali Ziaei Alishah, V. I, Tehran: Tehran University Press,(in Persian)
Pour Ahmad, A., (2001), Land Preparation and Balance in the Urban System of Iran, Journal of Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran, 48(160) pp. 490-479. (in Persian)
Pour Ahmad, A., Mohammadi, A., Pishgar, E., (2014). Urban Network Analysis of Ilam Province during the period 1996-2011. Journal of Urban Structural and Functional Studies, 1 (Spring 1), pp. 4-7. (in Persian)
Pourmohammadi, M.R., Sadr Mousavi, M., Jamali, C.,(2011). Exploring Urban Morphology Schools, Journal of Arid Regions, 1( 2) , pp. 16-1. (in Persian)
Scheel, E.A.(2015). Sustainable transformation of the cities: urban design pragmatics to achieve a sustainable city. Publisher Eindhoven Technische Universiteit Eindhoven.
Purves, W. K., D. Sadava, G. H. Orians, and H. C. Heller. "Populations in space and time." In Life: The science of biology, 1038-1040. 7th ed. Sunderland, MA: Sinauer Associates, Inc, 2003.
Schmid, C.,(2008). Henri Lefebvre’s Theory of the Production of Space, Towardsa three-dimensional dialectic, trans. Bandulasena Goonewardena, In Space, Difference, Everyday Life, Reading Henri Lefebvre, Routledge, London and New York.
Shamaei, Ali., Hajinejad, S., (2014). Spatial Analysis of the Urban Network of Khorasan Region (4-5). Journal of Geography and Regional Development,12( 1), pp 55. (in Persian)
Sheng, N., Tang, U. W., & Grydehøj, A. (2017). Urban morphology and urban fragmentation in Macau, China: island city development in the Pearl River Delta megacity region. Island Studies Journal, 12(2), 199-212.
Srivastava, P.,(2011). Regional Corridors Development in Regional Cooperation, Asian Development Bank
Taaffe, E. J.,(1956) "Transportation and United States Urban Distribution." Geographical Review.Published by: American Geographical Society,p 219–238.
Whitehand, J.W.R.,(2007). “Conezenian Urban Morphology and UrbanLandscapes” In “Proceedings, 6th Internathional Space Syntax Symposium”, Istanbul, 2007.
Yi L., Andrew,E.G. J.,(2019). City-regionalism as countervailing geopolitical processes: The evolution and dynamics of Yangtze River Delta region, China. Political Geography 73, pages 70-81.
Yousefian, S., Moshfeghi, V., Mohammadi, H., (2014). Determining the City-Foundation Areas in Iran Case Study: Fars Province, Journal of Urban Studies, 3(25)pp. 74-63. (in Persian)
Zambon I., Serra P., Sauri D., Carlucci M. & Salvati L.,(2017), Beyond the ‘Mediterranean city’: socioeconomic disparities and urban sprawl in three Southern European cities. Geografiska Annaler, Series B, Human Geography,Pages 1-19
Ziyari, K., (2015). Principles and Methods of Regional Planning, Tehran, University of Tehran Publications, Seventh Edition. (in Persian)