دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، مهر 1398، صفحه 179-360 (پاییز و زمستان) 
شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی آمایش منطقه‌ای براساس آینده‌پژوهی در شهرستان گرگان

صفحه 205-233

10.22059/jtcp.2019.285863.670010

الهام صدیقی؛ عبدالر سول سلمان ماهینی؛ سیدحامد میرکریمی؛ حسن دلیری؛ برایان فث