معرفی روشی برای تهیۀ نقشه و ابزار تفکیک خودکار املاک در اراضی مسکونی شهرها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی، دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان، ایران

چکیده

استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی برای مدیریت داده‌های املاک دو مزیت دارد؛ یکی ذخیره‌سازی داده‌های ارزشمند با استفاده از نمایة فضایی از دنیای واقعی و دیگری توانایی تجزیه‌وتحلیل و تصویرسازی این داده‌ها به روشی نوین از طریق جمع‌آوری منابع اطلاعات بی‌شمار. در این تحقیق با استفاده از برنامة جانبی Survey Analyst و ابزار Cadastral Editor نرم‌افزار ARC GIS به تهیة نقشة ثبت املاک محدوده‌ای از شهر کرمان، به عنوان نمونه، اقدام شد. ابتدا نقشه‌های مورد نیاز جمع‌آوری شد. سپس بانک اطلاعاتی زمین‌مرجع قطعه‌زمین‌های املاک منطقة مورد مطالعه طراحی و توپولوژی آ‌ن‌ها تعریف شد. در مرحلة بعد لایة Cadastral fabric dataset، که خود نقطة شروع کار با داده‌های مربوط به املاک است، ایجاد شد. با انتقال قطعه‌زمین‌ها به Cadastral fabric می‌توان آن‌ها را ویرایش یا حتی قطعه‌زمینی جدید ترسیم کرد. همچنین، با وارد کردن اطلاعات توصیفی هر قطعه‌زمین‌ـ مانند نام مالک، نوع کاربری، شناسة کاداستری، تعداد طبقه، و غیره‌ـ می‌توان به مشخصات هر قطعه‌زمین (پارسل) دسترسی داشت. در این تحقیق سپس ابزار تفکیک خودکار املاک به منزلة یک ابزار در سیستم اطلاعات جغرافیایی، جهت تقسیم خودکار قطعات زمین، اجرا شد. این ابزار قابلیت تفکیک خودکار املاک را بر اساس شکل و اندازه و جهت دارد. این ابزار می‌تواند تقسیمات را از نظر بصری و آماری بسیار مشابه با تقسیمات در دنیای واقعی انجام دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابوالحسنی، سمیه؛ محمد طالعی؛ محمد کریمی (1394). «مدل‌سازی رشد شهری به وسیلة خودکارة سلولی برداری پارسل‌مبنا»،برنامه‌ریزی و آمایش فضا، د 19، ش 3، صص 199 ـ 231.
بیجندی، مهرداد؛ محمد کریمی (1395). «شبیه‌سازی رشد محلی سکونتگاه‌های غیر رسمی بر اساس شکل و اندازة قطعات زمین»،علوم و فنون نقشه‌برداری، د 6، ش 1، صص 215 ـ 233.
فرامرزی، مهران؛ حمیدرضا ابراهیمی؛ ناصر براتی (1391). «مفهوم تفکیک اراضی در گسترش‌های جدید شهری»،اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، د 26، ش 23، صص 3 ـ 10.
مدرس‌زاده، ابوالحسن؛ رحیم سرور (1396). «ممیزی املاک شهری و پیاده‌سازی سامانة اطلاعات جغرافیایی»،مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر، د 26، ش 102، صص 99 ـ 110.
یزدانی، محمدحسن؛ سحر حسن‌پور؛ رضا هاشمی معصوم‌آباد (1398). «تحلیل فضایی ابعاد اجتماعی و کالبدی مسکن در مناطق شهر اهواز»،برنامه‌ریزی توسعة کالبدی، د 4، ش 14، صص 51 ـ 66.
References
Abolhasani, S., Taleai, M., & Karimi, M. (2015). “Modeling Urban Growth Through Vector-Based Cellular Automata In Parcel Level”, Journal of Spatial Planning, 19 (3), pp. 199-232. (in Persian)
Alexandridis, K. & Pijanowski, B.C. (2007). “Assessing multiagent parcelization perfor- mance in the MABEL simulation model using Monte Carlo replication experi- ments”, Environment and Planning B-Planning and Design, 34, pp. 223−244.
Bijandi, M. & Karimi, M. (2016). “Simulation of Informal Settlements Local Growth on the Basis of Shape and Size of Land Parcels”, Journal of Geomatics Science And Technology, 6 (1), pp. 215-233. (in Persian)
Cowan, R. (2007). The Dictionary Of Urbanism. Tisbury, streetwise press.
Croissant, C. (2004). “Landscape patterns and parcel boundaries: an analysis of composition and configuration of land use and land cover in south-central Indiana”, Agriculture, 101, pp. 219-232.
Dahal, K.R. & Chow, T.E. (2014). “A GIS toolset for automated partitioning of urban lands”, Environmental Modelling & Software, 55, pp. 222–234.
Donnelly, S. & Evans, T.P. (2008). Characterizing spatial patterns of land ownership at the parcel level in south-central Indiana, 1928-1997. Landscape and Urban Planning. 84, pp. 230-240.
Easa, S.M. )2008(. “Unified direct method for land subdivision: Circular sides permitted”, Journal of Surveying Engineering-Asce, 134, pp. 55-60.
Faramarzi, M., Ebrahimi, H., & Barati, N. (2013). “An Investigation of concept of Subdivision in new urban Extensions”, Bagh-I-Nazar, Vol. 9, Issue 23, pp 3-10. (in Persian)
Jakeman, A.J., Letcher, R.A., & Norton, J.P. (2006). “Ten iterative steps in development and evaluation of environmental models”, Environmental Modelling & Software, 21, pp. 602-614.
Jjumba, A. & Dragicevi_c, S. (2012). High resolution urban land-use change modeling: agent i-City approach. Appl. Spat. Anal. Policy 5, pp. 291-315.
Ko, D.W., He, H.S., & Larsen, D.R. (2006). “Simulating private land ownership fragmentation in the Missouri Ozarks, USA”, Landscape Ecology, 21, pp. 671-686.
Modarreszade Barzaki, A. & Sarvar, R. (2017). “Surveying the urban real estate and implementing GIS. Case Study: Noosh-Abad City”, Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR), Vol. 26, No. 102, pp. 99-110. (in Persian)
Morgan, F. & O’Sullivan, D. (2009). “Using Binary Space Partitioning to Generate Urban Spatial Patterns”, In: Proceedings of the 11th International Conference on Computers in Urban Planning and Urban Management, 16-18 June 2009. University of Hong Kong, Hong Kong.
Rietveld, L.C., van der Helm, A.W.C., van Schagen, K.M., van der Aa, L.T.J. (2010). “Good modelling practice in drinking water treatment, applied to Weesperkarspel plant of Waternet”, Environmental Modelling & Software, 25(5), pp. 661-669.
Schmitz, A. (2004). Residential Development Handbook, Urban Land Institute, Washington D.C.
Stevens, D., Dragicevi_c, S., & Rothley, K. (2007). “I-City: a GIS-CA modeling tool for urban planning and decision making”, Environ. Model. Softw, 22, pp. 761-773.
Tian, G., Ouyang, Y., Quan, Q., & Wu, J. (2011). “Simulating spatiotemporal dynamics of urbanization with multi-agent systems e a case study of Phoenix metropolitan region, USA”, Ecol. Soc. 222, pp. 1129-1138.
Vanegas, C.A., Aliaga, D.G., Benes, B., & Waddell, P. (2009). “Visualization of simulated urban spaces: inferring parameterized generation of streets, parcels, and aerial imagery”, Ieee Transactions on Visualization and Computer Graphics, 15, pp. 424-435.
Wakchaure, A.S. (2001). “An ArcView tool for simulating Land Subdivision for Build Out Analysis”, Master’s thesis, Polytechnic Institute and State University, Virginia.
White, R. & Engelen, G. (2000). “High-resolution integrated modeling of the spatial dynamics of urban and regional systems”, Comput. Environ. Urban Syst, 24 (5), pp. 383-400.
Wickramasuriya, R., Chisholm, L., Puotinen, M., Gill, N., & Klepeis, P. (2011). Parcel subdivision automation for agent-based land use modelling. D.A. Swayne et al. (Eds). Proceedings of the iEMSs Fifth Biennial Meeting: International Congress on Environmental Modelling and Software. International Environmental Modelling and Software Society, 5-8, Ottawa, Ontario, Canada.
Yazdani M.H., Hassanpour S., & Hashemi Masoomabad, R. (2019). “Spatial Analysis of Social and Physical Dimensions of Housing in Ahwaz City”, Journal of Physical Development Planning, Vol. 4, No. 2 (New Series), pp. 51-66. (in Persian)