دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، مهر 1399، صفحه 253-620 (پاییز و زمستان) 
تحلیل برهم‌کُنش کارکرد آموزش عالی و صنعت در ایران از منظر آمایش سرزمین

صفحه 479-519

10.22059/jtcp.2020.304165.670123

رامین قربانی؛ کرامت اله زیاری؛ مریم سجودی؛ ابراهیم فرهادی؛ شاخوان عبدالله حسین