واکاوی میزان تحقق الگوی توسعة یکپارچة منطقه‌ای (مطالعة موردی: استان گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه جغرافیا، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه جغرافیا، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

از آنجا که جامعیت و یکپارچگی توسعه می‌تواند نویدبخش بهره‌مندی کارآمد از پتانسیل‌های منطقه و بهبود شرایط زندگی باشد، پژوهشگران در پژوهش حاضر به واکاوی الگوی توسعة یکپارچة منطقه‌ای در سطح استان گیلان پرداختند. در این زمینه بر اساس تئوری زمینه‌ای نوع پاسخ‌گویی به این هدف کیفی و بر پایة مطالعات اسنادی و مصاحبة عمیق با 20 نفر از صاحب‌نظران استانی (شامل خبرگان سیاست‌گذار، علمی و دانشگاهی، بخش خصوصی و دولتی) بود. سپس با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA به عنوان ابزاری مؤثر در تحلیل داده‌های کیفی اقدام به استخراج کدهای باز و محوری و در نهایت کدگذاری گزینشی با بهره‌گیری از پتانسیل‌های منطقه و نظر نخبگان شد. یافته‌ها و نتایج حاصل از مقایسة اجزای الگوی مورد نظر نشان می‌دهد مقولات محوری در بعد اسنادی‌ـ میدانی در بخش‌های شرایط علّی، هستة کانونی، راهبردها، و پیامدها به ترتیب شامل موارد عدم هم‌افزایی و یکپارچگی فرایند و فرآورده، عدم چشم‌انداز وسیع و برون‌یابانه از تکامل بلندمدت منطقه، الگوی بخشی‌نگر با رویکرد حداقلی به مکان و فضای توسعه، دگردیسی سازمان فضایی نظام منطقه‌ای بوده‌اند. همچنین در بعد اندیشه‌ای‌ـ نظری مهم‌ترین مقولات در بخش‌های چهارگانه به ترتیب شامل مواردی چون تأکید بر ساختار و الگوی تصمیم‌گیری (برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، مدیریت)، یکپارچگی سیاستی‌ـ قلمرویی‌ـ سازمانی و بخشی، ضرورت تغییر مدیریت اجتماعی و نهادی، و نهایتاً به رسمیت شناختن ارگان‌های منطقه‌ای به عنوان بازیگران اصلی در هماهنگی برای اجرا، پیگیری، و بررسی روند توسعة پایدار بوده است. به‌علاوه ارتباط میان ابعاد انتزاعی و عملیاتی مبین هماهنگی و هم‌سویی در بخش‌های علّی و پدیده و عدم هم‌سویی مستقیم در بخش‌های راهبرد و پیامد بوده است. بدین منظور پیشنهادهایی چون ضرورت تفکیک گزاره‌ها و مؤلفه‌ها به تفکیک بخشی و قلمرویی (پهنه‌های فضایی)، لزوم بازنویسی و تبیین کدهای پیش‌تر تکرارشده، بازنگری در تعیین اولویت‌ها، توجه واقعی به یکپارچگی بین بخش‌ها و قلمروها و نهادها، و ... مد نظر قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Adesida.، Olugbenga and Ben, Caiquo. (1994). integrating futures into development planning in AFRICA, futures 1994, 26(9), 891-902.

  Antonescu, Daniela. (2012) . Theoretical approaches of regional development، Institute of National Economy، Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/60524/

  Ascher،William ؛Mirovitskaya، Natalia،2016، Challenges of Regional Development، In book: Development Strategies and Inter-Group Violence ، Project: Development Strategies and Intergroup Violence، DOI:10.1057/9781137555120_8.137-149.

  BērziĦs،Gundars. (2010). UNIVERSITY OF LATVIA Strategic management،Project „Development and Approbation of Applied Courses Based on the Transfer of Teaching Innovations in Finance and Management for Further Education of Entrepreneurs and Specialists in Latvia, Lithuania and Bulgaria”, part of the Leonardo da Vinci programmet.

  Berridge, J. (2006). The Creative City. Plan .spring 2006. 21.

  Darvishi, Hidayatullah; Moradi, Shiva; Ehterami, Tina; Ruknuddin Eftekhari, Abdul Reza (2021). Exploring the endogenous integrated model of non-governmental organizations in regional development (case Study: AlaShtar regional development plan), regional planning, electronic publication) in Persian)

  Fukuchi، Takao The Importance of Regional Planning in Big Asian Countries. (1997). Regional Science in Developing Countrie.

  Geuzey، Ozlem. (2009).  Urban regeneration and increased competitive power: Ankara in an era of globalization; Cities; voh.26.  

  Glasson, John, Marshall, Tim.(2007). regional planning، London and New York،ROUTLEDGE.

  Godau، Ralph.(2004).  Qualitative Data Analysis Software: MAXqda،  Qualitative Research Journal،1-8

  Jofre, S. (2011). Strategic Management: The theory and practice of strategy in (business) organizations. Kgs. Lyngby: DTU Management. DTU Management, No. 1.

  1. Koroneos، Christopher؛ Rokos، Dimitri. (2014). Sustainable and Integrated Development—A Critical Analysis، Sustainability 2012, 4, 141-153.

  Huggins، Robert؛ Izushi، Hiro؛ Prokop، Daniel؛ Thompson،Piers .(2014) .Regional competitiveness,economic growth and stages of development،Preliminary communication ،UDC 332.14:330.34، vol. 32، 2، 255-283.

  Kamosi Alamdari, Javad; Asghari, Hossein; Pourshikhan, Alireza; Hosni Mehr, sedighe. (2019). An analysis of the challenges and strategies of sustainable regional development with a future research approach (case: Aras Azad Zone), regional planning, online publication.

  Kapfudzaruwa، Farai؛ Kanie، Norichika؛ Weinberger، Katinka؛ Mallee، Hein؛ shii، Atsushi. (2017). The Sustainable Development Goals and Regional Institutions: Exploring their Role in As ia and the Pacific، United Nations UniversityInstitute for the Advanced Study of Sustainability، 11، 1-4.

  Karlsson ، Charlie and ، Johansson ،Börje. (2006)، Regional Development and Knowledge، CESIS ،Electronic Working Paper Series،1-48.

  Karlsson ، Charlie and ، Johansson ،Börje. (2006)، Regional Development and Knowledge، CESIS ،Electronic Working Paper Series،1-48.

  Kidd، Sue. (2007). Towards a Framework of Integration in Spatial Planning: An Exploration from a Health Perspective; Journal Planning Theory and Practice,  Volume, 161-181.

  Kolb ,Sharon M. (2012). Grounded theory and the constant comparativemethod: valid research strategies for educators. Journal of Emerging.Trends in Educational Research and Policy Studies, 3(1), 86-83.

   Kuckartz، Anne M.؛Kuckartz، Udo،2002، Qualitative Text Analysis with MAXQDA، .researchgate،1-30

  Lynch, Kevin (2012). Management of regional sense, translation: Babaei, Marjan, Tehran, Armanshahr.)in Persian(

  Riddell. Robert (2004). Sustainable Urban Planning ‘Tipping the Balance’,Blackwell Publishing.

  Romer،P.M. (1990(. Endogenous Technological Change,Journal of Political Economy. -94-71-102.

  Romer،P.M. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth', Journal of Political Economy 94: 1002–37.

  Ruknuddin Eftekhari, Abdul Reza; Badri, Seyyed Ali (2011). Theoretical foundations of model village development model, first edition, Gilan, Gilan Governorate )in Persian(

  Sen, Amarty (2016). Development as Freedom. Translated by Mohammad Saeed and Nouri Naeini. Ninth edition. Tehran; Ney Publishing، 20-21.

  Shapiro، Janet. (2001). Overview of Planning،toolkits@civicus.org، 49-52.

  Sharifzadegan, Mohammad Hossein; Malekpour, Behzad. (2014). An institutional approach to regional endogenous development planning, planning and budgeting, 20th year, number 4, 155-184.)in Persian(

  Silver, Christina; Levins, Anne. (2014). A step-by-step guide to using MAXqda software in qualitative research, translated by: Ramezani, Abolfazl, Tehran, Sociologists. )in Persian(

  Sirb، Nicoleta Mateoc؛ Gavrilescu، Camelia؛ Gosa، Vasile. (2009). the importance of regions in the regional development policy of the european union، RePEc،62-78.

  Stam, R. P. (2011). Strategy for Shrinkage: The development of a strategy to accommodate and stabilise demographic shrinkage in Delfzijl. TU Delft, Delft University of Technology.

  Stead a ،Dominic ،Meijers، Evert. (2009) .Spatial Planning and Policy Integration: Concepts, Facilitators and Inhibitors,Planning Theory and Practice, 10 (3), 317–332.

  TAMAS، FORGACS. (2010). regional development – rural employment opportunities، Perspectives of Innovations, Economics and Business, Volume 5, Issue 2, www.pieb.cz

  Thomson, and Bruce, S. (2010). Sample size and grounded theory. Journal of Administration and Governance, 5(1), 52-45.

  Torre، Andre؛Wallet، Frederic.(2016).  Policies of Regional Development and Planning، Regional Development in Rural Areas. Analytical tools and Public policies, Springer Briefs in Regional Science, Springer, 110 p.

  Ufartiene، Laima Jeseviciute. (2014). Importance of Planning in Management Developing Organization ، Journal of Advanced Management Science 2 (3), 176-180.

  UK Department for Regional Development (DRD). (2008). Northern Ireland Regional Development

  Vasilevska، Ljiljana؛ Vasić، Milanka. (2009). Strategic planning as a regional development policy mechanism: European context SPATIUM International Review No. 21, 19-26.

  Vrtěnová ، Lucie ، Sobotka ، Martin ،، Malá ، Lada. (2009).  Measurement of regional disparities and economic competitiveness of a regions .https://dspace.upce.cz.1/VrtenovaL

  World Customs Organization. (2014). Integrity Development Guide

  www.maxqda.com

  Ziari, Keramatullah. (2010). Principles and methods of regional planning, 4th edition, Tehran, University of Tehran (in Persian(

  Žymantas Svetikas، Kostas. (2014). Strategic planning for regional development: an introductory textbook، mykolas romeris.