دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، مهر 1402، صفحه 221-434 (پاییز و زمستان)