ارائة الگوی بهینة شهر هوشمند از منظر توسعة پایدار شهری (مطالعة موردی: شهر ری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جغرافیا، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

پیشرفت هوشمندسازی شهرها از یک سو و الزامات پایداری شهری زمینه را برای گذار به سوی شهر هوشمند پایدار فراهم کرده است. مطالعة حاضر با هدف ارائة الگوی بهینة شهر هوشمند از منظر توسعة پایدار شهری انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و بازة زمانی گردآوری داده‌ها یک پژوهش پیمایشی‌ـ مقطعی است. جامعة آماری شامل مدیران و کارشناسان مدیریت شهری است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 384 نفر برآورد شد و نمونه‌گیری با روش تصادفی ساده انجام گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود که با روش روایی سازه، روایی همگرا، و روایی واگرا اعتبارسنجی شد. با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی نیز قابلیت اعتماد پرسشنامة مطلوب ارزیابی شد. برای اعتبارسنجی الگوی شهر هوشمند از منظر توسعة پایدار شهری از روش حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار Smart PLS استفاده شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده زیرساخت‌های شهری هوشمند و حکمروایی هوشمند دو عنصر زیربنایی الگو هستند که بیشترین تأثیر را در ایجاد شهر هوشمند مبتنی بر توسعة پایدار دارند. به همین ترتیب از میزان تأثیرگذاری در سطوح بعد کاسته می‌شود و متغیرهای هم‌سطح دارایتعامل متقابل با هم هستند. این عوامل با تأثیر بر هوشمندسازی حمل‌ونقل و تجارت‌های هوشمند مبتنی بر فناوری به اقتصاد هوشمند و محیط زیست هوشمند کمک می‌کنند. در ادامه از طریق سازه‌های هوشمند و مردم هوشمند می‌توان به توسعة پایدار شهری دست یافت. توسعة پایدار شهری به هوشمندسازی شهر ختم شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اسکانی، غلام‌حسین؛ سارا حاجیان (1395). «نقش مبلمان شهری در سرزندگی بافت‌های تاریخی (نمونة موردی: بازار تهران)»، دومین کنگرة بین‌المللی زمین، فضا، و انرژی‌های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی، کشاورزی، و توسعة پایدار.
آذر، عادل؛ رسول غلام‌زاده (1398). کمترین مربعات جزئی، تهران، نگاه دانش.
حاتمی، افشار؛ فرزانه ساسان‌پور؛ آلبرتو زیپارو؛ محمد سلیمانی (1400). «شهر هوشمند پایدار: مفاهیم، ابعاد، و شاخص‌ها»، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، ۲۱(۶۰)، ص 315 ـ ۳۳۹.
شامی، محمدرضا؛ مریم معینی‌فر؛ وحید بیگدلی‌راد (1400). «تبیین مفاهیم و ارزیابی ابعاد شهر هوشمند با تأکید بر زندگی هوشمند شهری در کلان‌شهر تهران»، جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 11(1)، ص 137 ـ 150.
فرمانداری شهرستان ری (1400). https://rey.ostan-th.ir/
فلاح، حامد؛ مجید حیدری کوشکنو؛ راضیه الماسی سروستانی (1397). «شناخت مؤلفه‌های شهروند هوشمند در محیط شهری با رویکرد یادگیری فناورانه (مورد مطالعه: شهر یزد)»، اقتصاد و مدیریت شهری، ص 51 ـ 62.
قادری، سلمان؛ فرشته ایزدی؛ سهیلا زارعی؛ مهرآسا کردی (1399). اطلس محلات شهر ری، آرون.
مرادی، شیما (1398). «بررسی سیر موضوعی مطالعات حوزة شهر هوشمند»، پژوهشنامة علم‌سنجی، 9، ص 139 ـ 160.
مولایی، اصغر (1400). «تبیین مبانی و راهبردهای شهر هوشمند با رویکرد پایداری در حوزة مدیریت بحران (نمونة موردی؛ کلان‌شهر تهران)»، دانش پیشگیری و مدیریت بحران، 41(19)، ص 255 ـ 273.
میرزایی، منیر؛ عباس ارغان؛ محمدرضا زندمقدم (1398). «شاخص‌های تأثیرگذار در شهر خلاق در خلق فضاهای تعاملی شهری (مورد مطالعه: شهر ری)»، جغرافیا، 17(61)، ص 109 ـ 124.
References
Anthopoulos, L. & Attour, A. (2018). “Smart Transportation Applications' Business Models: A Comparison”, In Companion Proceedings of the The Web Conference 2018 (pp. 927-928).
Azar, A. & Gholamzadeh, R. (2018). Partial least squares, Tehran, Negah Danesh Publications. (in Persian)
Benkarim, A. & Imbeau, D. (2021). “Organizational Commitment and Lean Sustainability: Literature Review and Directions for Future Research”, Sustainability, 13(6), pp. 33-57.
Cardullo, P. & Kitchin, R. (2019). “Being a ‘citizen’in the smart city: Up and down the scaffold of smart citizen participation in Dublin, Ireland”, GeoJournal, 84(1), pp. 1-13.
Chin, W. W. (1998). “The partial least squares approach to structural equation modeling”, Modern Methods For Business Research, 295(2), pp. 295-33.
Eskani, G. & Hajian, S. (2015). “The role of urban furniture in the vitality of historical contexts (a case study of Tehran market)”, The second international congress on land, space and clean energy focusing on natural resource management, agriculture and sustainable development. (in Persian)
Fallah, H., Heydari Kushkenu, M., & Almasi Sarostani, R. (2017). “Knowing the components of a smart citizen in an urban environment with a technological learning approach (case study: Yazd city)”, Economics and Urban Management, pp. 51-62. (in Persian)
Fredericks, J. (2020). “From smart city to smart engagement: Exploring digital and physical interactions for playful city-making”, Making smart cities more playable, pp. 107-128.
Galperina, L. P., Girenko, A. T., & Mazurenko, V. P. (2016). “The concept of smart economy as the basis for sustainable development of Ukraine”, International Journal of Economics and Financial Issues, 6(8S), pp. 307-314.
Hatami, A., Sasanpour, F., Ziparo, A., & Soleimani, M. (2021). “Sustainable smart city: concepts, dimensions and indicators”, Applied Research of Geographical Sciences, 21(60), pp. 315-339. (in Persian)
He, Y., Liu, W., Shi, X., & Gao, P. (2022). “Teaching system transformation of logistics engineering major from the perspective of smart economy: an empirical study from China”, International Journal of Logistics Research and Applications, pp. 1-24.
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). “A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling”, Journal of the academy of marketing science, 43(1), pp. 115-135.
Huan, Y., Liang, T., Li, H., & Zhang, C. (2021). “A systematic method for assessing progress of achieving sustainable development goals: A case study of 15 countries”, Science of the Total Environment, 752, 141875.
Kelley, S. B., Lane, B. W., Stanley, B. W., Kane, K., Nielsen, E., & Strachan, S. (2020). “Smart transportation for all? A typology of recent US smart transportation projects in midsized cities”, Annals of the American Association of Geographers, 110(2), pp. 547-558.
Khatibi, H., Wilkinson, S., Baghersad, M., Dianat, H., Ramli, H., Suhatril, M., ... & Ghaedi, K. (2021). The resilient–smart city development: a literature review and novel frameworks exploration, Built Environment Project and Asset Management.
Kim, H., Choi, H., Kang, H., An, J., Yeom, S., & Hong, T. (2021). “A systematic review of the smart energy conservation system: From smart homes to sustainable smart cities”, Renewable and sustainable energy reviews, 140, 110755.
Kumar, V. & Dahiya, B. (2017). “Smart economy in smart cities”, In Smart economy in smart cities (pp. 3-76). Springer, Singapore.
Mboup, G. & Oyelaran-Oyeyinka, B. (2019). “Relevance of smart economy in smart cities in Africa”, In Smart economy in smart African cities (pp. 1-49). Springer, Singapore.
Mirzaei, M., Arghan, A., & Zandemoghadam, M. (2018). “Influential indicators in the creative city in creating interactive urban spaces (case study: Ray City)”, Geography, 17(61), pp. 109-124. (in Persian)
Moradi, S. (2018). “Investigating the thematic course of smart city studies”, Research Journal of Science 9, pp. 139-160. (in Persian)
Moreno-Miranda, C. & Dries, L. (2022). “Integrating coordination mechanisms in the sustainability assessment of agri-food chains: From a structured literature review to a comprehensive framework”, Ecological Economics, 192, 107265.
Moulai, A. (2021). “Explaining the basics and strategies of a smart city with a sustainable approach in the field of crisis management (case example: Tehran metropolis)”, Knowledge of Crisis Prevention and Management, 41(19), pp. 255-273. (in Persian)
Noori, N., Hoppe, T., & de Jong, M. (2020). “Classifying pathways for Smart City development: comparing design, governance and implementation in Amsterdam, Barcelona, Dubai, and Abu Dhabi”, Sustainability, 12(10), 4030.
Pandey, N., Nayal, P., & Rathore, A. S. (2020). “Digital marketing for B2B organizations: structured literature review and future research directions”, Journal of Business & Industrial Marketing.
Petit, E. P. (2022). “Smart City Technologies plus Nature-Based Solutions: viable and valuable resources for urban resilience”, In Smart Cities Policies and Financing (pp. 377-398). Elsevier.
Petrolo, R., Loscri, V., & Mitton, N. (2017). “Towards a smart city based on cloud of things, a survey on the smart city vision and paradigms”, Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, 28(1).
Popova, Y. & Popovs, S. (2022). “Impact of Smart Economy on Smart Areas and Mediation Effect of National Economy”, Sustainability, 14(5), 2789.
Prasad, D., Alizadeh, T., & Dowling, R. (2021). “Multiscalar Smart City Governance in India”, Geoforum, 121, pp. 173-180.
Qadri, S., Yazidi, F., Zarei, S., & Kurdi, M. (2019). Atlas of the neighborhoods of Ray city, Aron. (in Persian)
Shami, M., Moinifar, M., & Bigdeli Rad, V. (2021). “Explaining the concepts and evaluating the dimensions of the smart city with an emphasis on smart urban life in Tehran metropolis”, Geography and Regional Planning, 11(1), pp. 137-150. (in Persian)
Silva, B. N., Khan, M., & Han, K. (2018). “Towards Sustainable Smart Cities: a Review of Trends, Architectures, Components, and Open Challenges in Smart Cities”, Sustainable Cities and Society, 38, pp. 697-713.
Tenenhaus, M., Vinzi, V. E., Chatelin, Y.-M., & Lauro, C. (2005). “PLS path modeling”, Computational statistics & data analysis, 48(1), pp. 159-205.
The governor of the city of Ray (2021). https://rey.ostan-th.ir/ (in Persian)
Veglianti, E., Magnaghi, E., Marco, M. D., & Li, Y. (2021). “Smart city in China: the state of art of Xiong an new area”, Organizing Smart Buildings and Cities, pp. 81-97.
Walzberg, J., Lonca, G., Hanes, R. J., Eberle, A. L., Carpenter, A., & Heath, G. A. (2021). “Do we need a new sustainability assessment method for the circular economy? A critical literature review”, Frontiers in Sustainability, 1, 12.
Wendling, L. A., Huovila, A., Zu Castell-Rüdenhausen, M., Hukkalainen, M., & Airaksinen, M. (2018). “Benchmarking nature-based solution and smart city assessment schemes against the sustainable development goal indicator framework”, Frontiers in Environmental Science, 6, 69.
Zandbergen, D. & Uitermark, J. (2020). “In search of the smart citizen: Republican and cybernetic citizenship in the smart city”, Urban Studies, 57(8), pp. 1733-1748.