دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، مهر 1401، صفحه 371-708 (پاییز و زمستان) 
بررسی و مدل‌سازی روند تغییرات باغ‌های حاشیة دریاچة ارومیه طی سی سال گذشته

صفحه 595-621

10.22059/jtcp.2022.345470.670332

صیاد اصغری سراسکانرود؛ محمدعلی پورفتحعلی؛ مریم محمدزاده شیشه گران