شناسایی چالش‌های گردشگری مناطق روستایی در دوره همه‌گیری کرونا، با رویکرد آمایش سرزمین(مطالعه موردی: روستای سولقان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت و حسابداری، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش‌های گردشگری مناطق روستایی در دورة همه‏گیری کرونا، با رویکرد آمایش سرزمین، در روستای سولقان انجام شده است و از لحاظ هدف کاربردی است و با بهره جستن از پارادایم کیفی و روش نظریة اکتشافی انجام شده است. جامعة مورد مطالعة پژوهش را کارشناسان و متخصصان گردشگری مناطق مختلف روستایی تشکیل داده‌اند که با استفاده از روش نمونه‏ گیری هدفمند ترکیبی 15 نفر از آنان انتخاب شده‌اند. روش گردآوری اطلاعات با استفاده از مطالعات کتابخانـه‏ای، پروتکل مصاحبه، و مشـاهدة مسـتقیم صورت گرفت و تا رسیدن به سطح اشباع نظری ادامه یافت. تجزیه‌وتحلیل داده‏ها با استفاده از کدگذاری انجام شد. داده‌هـای جمع‌آوری‌شـده از طریـق تحلیـل محتوایـی واکاوی شـدند. نتایج پژوهش نشــان داد عدم استفاده از ظرفیت‌های انسانی و طبیعی و فرهنگی روستاها و ناشناخته ماندن و از بین رفتن آن‌ها، کم‌رنگ شدن جاذبه‏های بومی و محلی روستاها، رکود اقتصادی (فقر و بی‌کاری)، ناکارآمدی فرایند سیاست‌گذاری و برنامه‏ریزی، و فقدان حمایت‌های دولتی و محلی مهم‌ترین چالش‌هایی است که در اثر همه ‏گیری کرونا در روستای سولقان ایجاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


درویشی، هدایت‌الله؛ بیرانوندزاده، مریم؛ دهقانی الوار، سید علی‌نادر و احمدی، سجاد (1393). اولویت‌بندی راهبردهای توسعۀ گردشگری روستایی از منظر آمایش سرزمین (مطالعۀ موردی: روستای گایکان (شهرستان الیگودرز)). راهبردهای توسعة روستایی، ج 1، شمارة 2، 69 ـ 84.
ساریخانی خرمی، مریم؛ شفیعی رودپشتی، میثم؛ حاجی‌پور، بهمن و سلطانی، مرتضی (1400). بازاریابی گردشگری: تکنیک، پارادایم، یا رویکرد (با نگاهی انطباقی بر سایر مفاهیم بازاریابی). مطالعات مدیریت گردشگری، دورة 16، شمارة 55، 361 ـ 388.
غفاری، محمد؛ شفیعی رودپشتی، میثم؛ حاتمی ورزنه، ابوالفضل؛ حیدرپور دعوی‌سرائی، وحید و فرمانی، مهدی (1400). عوامل تعیین‌کنندة موفقیت بازاریابی کششی در گردشگری غذا، رهیافت فراترکیب. گردشگری و توسعه، سال 10، شمارة 3، 201- 227.
کرمی، زین‌العابدین؛ لطفی، شهرزاد؛ اسماعیل‌پور روشن، علی‌اصغر؛ عباسیان، اکبر و عباسی، مصیب (1399). مدیریت و برنامه‏ریزی مجتمع‏های گردشگری روستایی در راستای آمایش روستایی (مطالعة موردی: روستاهای استان کردستان). جغرافیا )برنامهریزی منطقهای)، سال 10، شمارة 2، 789 ـ 808.
میرغفوری، سید حبیب‌الله؛ شفیعی رودپشتی، میثم و ندافی، غزاله (1391). ارزیابی عملکرد مالی با رویکرد تحلیل پوششی داده‏ها (مورد: شرکت‏های مخابراتی استانی). پژوهشهای مدیریت در ایران، دورة 16، شمارة 4، 189- 205.
میرغفوری، سید حبیب‌الله؛ شفیعی رودپشتی، میثم و زارع احمدآبادی، حبیب (1387). سنجش میزان اثربخشی تکریم از ارباب رجوع در بخش عمومی با رویکرد تحلیل شکاف (مورد: شرکت مخابرات استان یزد). دانشور رفتار، دانشگاه شاهد، سال 15، دورة جدید، شمارة 32، 59-74.
نظریان، اصغر و نظری، شیرزاد (1391). آسیب‏شناسی مبانی نظری برنامه‏ریزی و نظام برنامه‏ریزی طرح‏های شهری و روستایی با رویکرد آمایش گردشگری (استان‏های ایلام، کرمانشاه، و لرستان). نگرش‏های نو در جغرافیای انسانی، سال 4، شمارة 4، 1-16.
Altmann, G. & Aleksanyan, G. (2016). Sustainability in tourism: problems and some basic directions of sustainable tourism management. Proceedings of the YSU C: Geological and Geographical Sciences, 50(2 (240)), 59-67.
Baum, T. & Hai, N. T. T. (2020). Hospitality, tourism, human rights and the impact of COVID-19. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 32(7), 2397-2407.
Bonaccorsi, G., Pierri, F., Cinelli, M., Flori, A., Galeazzi, A., Porcelli, F., Quattrociocchi, W. (2020). Economic and social consequences of human mobility restrictions under COVID-19. Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(27), 15530-15535.
Bunghez, C. L. (2016). The importance of tourism to a destination’s economy. Journal of Eastern Europe Research in Business & Economics, 1-9.
Burkle Jr, F. M. (2006). Globalization and disasters: Issues of public health, state capacity and political action. Journal of International Affairs, 241-265.
Cahyanto, I., Wiblishauser, M., Pennington-Gray, L., & Schroeder, A. (2016). The dynamics of travel avoidance: The case of Ebola in the US. Tourism Management Perspectives, 20, 195-203.
China National Health Commission (2020). Distribution of COVID-19. Retrieved 25 Feb, 2020.
Clarke, J. (2005). Effective marketing for rural tourism. Rural tourism and sustainable business, 26, 87.
Cooke, J. E., Eirich, R., Racine, N., & Madigan, S. (2020). Prevalence of posttraumatic and general psychological stress during COVID-19: A rapid review and meta-analysis. Psychiatry research, 292, 113347.
Correa-Martínez, C. L., Kampmeier, S., Kümpers, P., Schwierzeck, V., Hennies, M., Hafezi, W., Mellmann, A. (2020). A pandemic in times of global tourism: superspreading and exportation of COVID-19 cases from a ski area in Austria. Journal of clinical microbiology, 58(6), e00588-00520.
Darvishi, H., Biranvandzadeh, M., Nader-Dehghani Alwar, S. A., & Ahmadi, S. (2013). Prioritization of rural tourism development strategies from the perspective of land use, case study: Gaygan village (Aligoderz city). Rural Development Strategies, 1(2), 69-84. (in Persian)
Galvani, A., Lew, A. A., & Perez, M. S. (2020). COVID-19 is expanding global consciousness and the sustainability of travel and tourism. Tourism Geographies, 22(3), 567-576.
Ghaffari, M., Shafiee Roodposhti, M., Hatami, A., Heydarpour Davisaraie, V., & Farmani, M. (2021). Identifying Factors affecting the Success of Pull Marketing in Food Tourism: Meta Synthesis. Tourism and Development, 10(3), 201-227. (in Persian)
Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2020). Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. Journal of sustainable tourism, 29(1), 1-20.
Hall, C. M., Scott, D., & Gössling, S. (2020). Pandemics, transformations and tourism: Be careful what you wish for. Tourism Geographies, 22(3), 577-598.
Higgins-Desbiolles, F. (2020). Socialising tourism for social and ecological justice after COVID-19. Tourism Geographies, 22(3), 610-623.
https://www.amar.org.ir/
Kachniewska, M. A. (2015). Tourism development as a determinant of quality of life in rural areas. Worldwide Hospitality and Tourism Themes.
Karami, Zein-Al-Abedin., Ismael Pour Roshan, A.A., Abbasian, A., Lotfi, Sh., & Abbasi, M. (2020). Management and Planning of Rural Tourism Complexes for Rural Preparation; A Case Study of Villages in Kurdistan Province. Quarterly of Geography (Regional Planing), 10(2), 789-808. (in Persian)
Kiernan, S. & DeVita, M. (2020). Travel restrictions on China due to COVID-19. Retrieved 25 Feb.
Lee, C.-C. & Chang, C.-P. (2008). Tourism development and economic growth: A closer look at panels. Tourism management, 29(1), 180-192.
Li, J.-Y., You, Z., Wang, Q., Zhou, Z.-J., Qiu, Y., Luo, R., & Ge, X.-Y. (2020). The epidemic of 2019-novel-coronavirus (2019-nCoV) pneumonia and insights for emerging infectious diseases in the future. Microbes and infection, 22(2), 80-85.
Liu, A. & Pratt, S. (2017). Tourism's vulnerability and resilience to terrorism. Tourism management, 60, 404-417.
Liu, A. & Wall, G. (2006). Planning tourism employment: a developing country perspective. Tourism management, 2 (1), 159-170.
Liu, N., Zhang, F., Wei, C., Jia, Y., Shang, Z., Sun, L., Wang, Y. (2020). Prevalence and predictors of PTSS during COVID-19 outbreak in China hardest-hit areas: Gender differences matter. Psychiatry research, 287, 112921.
Lusk, J. (2020). Economic impacts of covid-19 on food and agricultural markets. CAST Commentary Council for Agricultural Science and Technology, 1-44.
Meliou, E. & Maroudas, L. (2010). Understanding tourism development: A representational approach. Tourismos, 5(2), 115-127.
Milenkovska, V. (2011). Contemporary tendencies in the tourism operation. UTMS Journal of Economics, 2(1), 37-50.
Mirghafouri, S. H., Shafiei Rudpashti, M., & Nadafi, Gh. (2013). Evaluating financial performance with the data coverage analysis approach (case: provincial telecommunication companies). Management researches in Iran, 16(4), 189-206. (in Persian)
Mirghafouri, S. H., Shafiei Rudpashti, M., & Zare Ahmedabadi, H. (2018). Measuring the effectiveness of customer respect in the public sector with a gap analysis approach (Case: Yazd Province Telecommunication Company). Daneshvar (Raftar) Shahed University, 15(32). (in Persian)
Novelli, M., Burgess, L. G., Jones, A., & Ritchie, B. W. (2018). ‘No Ebola… still doomed’–The Ebola-induced tourism crisis. Annals of Tourism Research, 70, 76-87.
Ntounis, N., Parker, C., Skinner, H., Steadman, C., & Warnaby, G. (2022). Tourism and Hospitality industry resilience during the Covid-19 pandemic: Evidence from England. Current Issues in Tourism, 25(1), 46-59.
Okumus, F. & Karamustafa, K. (2005). Impact of an economic crisis evidence from Turkey. Annals of Tourism Research, 32(4), 942-961.
Page, S., Yeoman, I., Munro, C., Connell, J., & Walker, L. (2006). A case study of best practice—Visit Scotland's prepared response to an influenza pandemic. Tourism management, 27(3), 361-393.
Ritchie, B. W. (2004). Chaos, crises and disasters: a strategic approach to crisis management in the tourism industry. Tourism management, 25(6), 669-683.
Sarikhani, M., Shafiee, M., Hajipour, B., & Soltani, M. (2021). Tourism marketing among: Approach, Technique or paradigm. Quarterly Journal of Tourism Management Studies, 16(55), 357-388. (in Persian)
Severson, K. & Yaffe-Bellany, D. (2020). Independent restaurants brace for the unknown. The New York Times, 21, A10.
Shafiee Roodposhti, M. & Meymandi, F. (2022). Conceptualization of inclination towards domestic tourism during COVID-19 crisis. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, DOI: 10.1080/19407963.2022.2082450.
 
Sharpley, R. (2002). Rural tourism and the challenge of tourism diversification: the case of Cyprus. Tourism management, 23(3), 233-244.
 
Sigala, M. (2020). Tourism and COVID-19: Impacts and implications for advancing and resetting industry and research. Journal of business research, 117, 312-321.
United World Tourism Organization (UNWTO) (2022). https://www.unwto.org/why-tourism.
Wang, J. & Ritchie, B. W. (2012). Understanding accommodation managers’ crisis planning intention: An application of the theory of planned behaviour. Tourism management, 33(5), 1057-1067.