شناسایی پیشران‌های مؤثر بر بازآفرینی محورهای گردشگری شهر ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 گروه جغرافیا، مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

10.22059/jtcp.2023.365615.670407

چکیده

بازآفرینی شهری، به عنوان یک رویکرد جامع، همة ذی‌نفعان و عوامل تأثیرگذار در بحث گردشگری را دربرمی‌گیرد. هدف از این پژوهش ارزیابی شناسایی پیشران‏های مؤثر بازآفرینی بر گردشگری شهری در سطح شهر ایلام با رویکردی از نظر هدف کاربردی و از نظر روش‌شناسی پژوهش توصیفی‌ـ تحلیلی متکی بر مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی است. جهت شناسایی شاخص‏های مفهومی تبیین‏کنندة پیشران‏های اصلی بازآفرینی و گردشگری شهری از روش اسنادی و دلفی هدفمند استفاده شد. حجم نمونة کارشناسان و متخصصان مرتبط با موضوع پژوهش 30 نفر است. پژوهش حاضر با بهره‏گیری از تکنیک تحلیل آثار متقاطع و با استفاده از برنامة Micmac به تحلیل مؤلفه‏های بازآفرینی و گردشگری شهر ایلام پرداخته است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌ تحلیل مسیر با استفاده از مدل معادلات ساختاری Smart PlS استفاده شد. یافته‌های حاصل از نتایج اولویت‌بندی ابعاد مؤثر در بازآفرینی محورهای گردشگری شهر ایلام نشان داد که بعد کالبدی (354/4) در رتبة اول اهمیت، بعد اجتماعی‌‌ـ فرهنگی (607/2) در رتبة دوم، و بعد زیست‏محیطی (545/2) و بعد اقتصادی (464/2) در رده‏های بعدی اهمیت قرار دارند. در نهایت با توجه به نتایج مرتبط با تحلیل آثتر متقاطع در شناسایی پیشران‏های مؤثر بازآفرینی بر آیندة محورهای هفت‌گانة گردشگری شهر ایلام 6 عامل کلیدی (روابط اجتماعی، عملکرد، تسهیلات و خدمات رفاهی، زیرساخت‏ها و تأسیسات، اقتصاد گردشگری، سرزندگی) شناسایی شد. آنچه از این تحقیق برمی‏آید نشان‌دهندة تأثیر قوی بازآفرینی بر تحقق گردشگری موفق در 7 محور گردشگری این شهر است. و با توجه به درهم‏آمیزی مؤلفه‌ها و شاخص‌های مفهوم بازآفرینی شهری نقش آن بر جوانب مختلف گردشگری شهری و آیندة آن در شهر ایلام انکارناپذیر است.

کلیدواژه‌ها


آخوندی، عباس (1397). بازآفرینی شهری از مسیر بازآفرینی محلات شهری. شهرسازی و معماری هفت شهر، 4 (62)، 16-21.
ارزمانی، میثم؛ وطن‏پرست، مهدی و معتمدی، محمد (1399). راهکارهای مشارکتی در تدوین شاخص‌های بازآفرینی شهر بجنورد با رویکرد توسعۀ پایدار. مطالعات هنر اسلامی، 16 (38)، 20-37.
بذرافشان، جواد و بامری، علی (1397). بررسی و تحلیل وضعیت گردشکری خلاق در شهر زاهدان. برنامه‌ریزی منطقه‏ای، 8 (31)، 167-180.
بهرامی، علی‌رضا و برومند، مریم (1398). تبیین جایگاه شهر خلاق در گردشگری شهری. ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری https://civilica.com/doc/1003863 ، 1-14.
پوراحمد، احمد؛ فرهودی، رحمت‏الله؛ زنگنه شهرکی، سعید و شفاعت قراملکی، طهورا (1399). بررسی گونه‌های گردشگری مؤثر بر بازآفرینی بافت‌های تاریخی (مطالعۀ موردی: شهر تبریز). پژوهشهای ایرانشناسی، 10 (2)، 21-43.
پور‌احمد، احمد؛ حبیبی، کیومرث و کشاورز، مهناز (1389). سیر تحول مفهوم‌شناسی بازآفرینی شهری به عنوان رویکردی نو در بافت‌های فرسودة شهری. مطالعات شهر ایرانی‌ـ اسلامی، 1 (1)، 73-92.
جاهد، امیر؛ بیگ‌بابایی، بشیر و حسین‏زادة دلیر، کریم (1402). بازآفرینی شهری با تأکید بر به‌سازی و توانمندسازی سکونتگاه‏های غیررسمی در کلان‌شهرها (کیس مورد مطالعه: شمس‌آباد تبریز). نگرشهای نو در جغرافیای انسانی، 15 (3)، 136-158.
حیدری، محمدتقی؛ احدنژاد روشتی، محسن و محرمی، سعید (1398). تحلیلی بر بازآفرینی اقتصادی شهر با رویکرد گردشگری گاسترونومی (مطالعۀ موردی: رویداد جشنوارۀ آش شهر زنجان). اقتصاد شهری، 4 (2)، 37-54.
خدایی، یوسف؛ کارگر، بهمن و سرور، رحیم (1401). گذر از گردشگری شهری به بازآفرینی شهری (مطالعۀ موردی: شهر زنجان). مجله جغرافیا و توسعه ناحیه­ای،21(4): 27-61. Doi: https://doi.org/10.22067/jgrd.2022.78780.1189
زیاری، کرامت‌الله و احسانی‏فرد، علی‌اصغر (1400). بازآفرینی هدف‌دار با رویکرد پروژه‌های محرّک توسعه با تلفیق الگوریتم COPRAS و CCDS (موردپژوهی: خیابان امام(ره) و محلة کهنه‌دژ دارالمرحمه (سمنان)). آمایش سرزمین، 13 (2)، 421-460.
شماعی، علی؛ فصیحی، حبیب‏الله و دلفان‌نصب، مهسا (1402). شناسایی عوامل پیشران‏ها در بازآفرینی و توسعۀ گردشگری محلۀ تجریش. تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 23 (68)، 61-79.
شیخی‌نصب، مژگان؛ اذانی، مهری؛ مؤمنی، مهدی و محمدی ده‌چشمه، مصطفی (1400). تحلیل عوامل مؤثر بر بازآفرینی بافت‌های تاریخی از منظر توسعۀ گردشگری. جغرافیا و توسعۀ فضای شهری، 8 (1)، 123-144.
عبدود، محسن؛ علی‌رضایی‌فرد، ‌محمدصالح؛ فرخ، رضا و عباس‌پور، ‌میلاد (1400). ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﮑﺎنﺳﺎزی ﮔﺮدﺷﮕﺮی (ﻧﻤﻮنة ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ: ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ). مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری، 22 (4)، 51-64.
کاووسی، مسعود؛ صابری، حمید؛ مؤمنی، مهدی و خادم الحسینی، احمد (1402). تعیین پیشران‏های کلیدی مؤثر بر توسعۀ گردشگری خلاق مبتنی با رویکرد آینده‌پژوهی (نمونۀ موردی: شهر ایذه). مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‏های انسانی، 18 (4): 57-70.
مالکی، ارسلان و شبانی شهرضا، امیرحسین (1399). برنامه‌ریزی توسعۀ گردشگری شهری اصفهان با تأکید بر بازآفرینی فرهنگ مبنا (مطالعۀ موردی: منطقۀ 3 شهر اصفهان). فصلنامۀ جغرافیایی فضای گردشگری، 9 (36)، 77-94.
محمدعلی‌زاده، صبا و صابری، حمید (1402). برنامه‏ریزی محرک‏های توسعه در بازآفرینی شهری (محلۀ مورد مطالعه: گورتان اصفهان). جغرافیا و مطالعات شهری و منطقهای،
مرادی، فاطمه؛ سعیده زرآبادی، زهراسادات و ماجدی، حمید (1398). واکاوی اصول بازآفرینی شهری فرهنگ‌مبنا با رویکرد ارتقای رقابت‏پذیری. باغ نظر، 16 (70)، 5-16.
منصوری، محمدرضا (1398). بازآفرینی الزامی ضروری برای بافت‏های رهاشدۀ شهری. پژوهشهای نوین علوم جغرافیایی، معماری و شهرسازی، 2 (21)، 59-66.
موحد، علی؛ شماعی، علی؛ ساسان‏پور، فرزانه و ارجمندی، منصور (1399). تحلیلی بر ظرفیت‏های گردشگری پایدار شهری (مطالعۀ موردی: شهر یزد). جغرافیا، 18 (67)، 40-56.
Abdoud, M., Alirezaei Fard, M.S., Farrokh, R., & Abbaspour, M. (2021). Reconstruction of historical texture with the approach of tourism positioning (a sample of studies: the central part of Urmia city). Journal of Urban Design Studies and Urban Research, 22 (4), 51-64. (in Persian)
Akhundi, A. (2018). Urban regeneration from the path of regeneration of urban neighborhoods. Haft Shahr, 4 (62), 16-21. (in Persian)
Amaro García, A. (2021). Relationship between blue economy, cruise tourism, and urban regeneration: Case study of Olbia, Sardinia. Journal of Urban Planning and Development, 147 (3):1-17.
Bahrami, A. & Bromand, M. (2018). explaining the place of the creative city in the development of urban tourism, the 6th National Congress on Civil Engineering, Architecture and Urban Development, Tehran, https://civilica.com/doc/1003863. (in Persian)
Balampanidis, D., Maloutas, T., Papatzani, E., & Pettas, D. (2021). Informal urban regeneration as a way out of the crisis? Airbnb in Athens and its effects on space and society. Urban Research & Practice, 14 (3), 223-242, Doi: https://doi.org/10.1080/17535069.2019.1600009.
Balletto, G., Ladu, M., Camerin, F., Ghiani, E., & Torriti, J. (2022). More circular city in the energy and ecological transition: a methodological approach to sustainable urban regeneration. Sustainability, 14 (22): 1-18.
Bazrafshan, J. & Bamri, A. (2018). Investigating and analyzing the situation of creative tourism in Zahedan city. Regional Planning Scientific Quarterly, 8 (31), 167-180. (in Persian)
Cerveny, L. K. (2022). Sustainable recreation and tourism: Making sense of diverse conceptualizations and management paradigms. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 38, 100520, Doi: https://doi.org/10.1016/j.jort.2022.100520.
Chakraborty, S., Saha, S. K., & Selim, S. A. (2020). Recreational services in tourism dominated coastal ecosystems: Bringing the non-economic values into focus. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 30, 100279, Doi: https://doi.org/10.1016/j.jort.2020.100279.
Duxbury, N., Bakas, F. E., Vinagre de Castro, T., & Silva, S. (2020). Creative tourism development models towards sustainable and regenerative tourism. Sustainability, 13 (1): 1-17, ‏Doi: https://doi.org/10.3390/su13010002.
Heydari, M. T., Ahadnejad roveshti, M., & Moharami, S. (2019). An analysis of city economic regeneration with a gastronomic tourism approach (Case study: Zanjan annual Aash Festival). Urban Economics, 4 (2), 37-54. (in Persian)
Izadi, A., Mohammadi, M., Nasekhian, S., & Memar, S. (2020). Structural functionalism, social sustainability and the historic environment: a role for theory in urban regeneration. The Historic Environment: Policy & Practice, 11 (2-3), 158-180.‏
Jahed, A., Beyg Babaye, B., & Hosseinzadeh Delir, K. (2023). Urban regeneration with an emphasis on the improvement and empowerment of informal settlements in metropolitan cities. Case study: Shamsabad: Tabriz. Quarterly of New Attitudes in Human Geography, 15 (3), 136-158. (in Persian)
Kavousi, M., Saberi, H., Momeni, M., & Khadem al-Hosseini, A. (2024). Determining the key drivers effective on the development of creative tourism based on the future research approach (case example: Izeh city). Human settlement planning studies, 18 (4). (in Persian)
Kim, G., Newman, G., & Jiang, B. (2020). Urban regeneration: Community engagement process for vacant land in declining cities. Cities, 102, 102730, Doi: https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102730.
Kowalczyk-Anioł, J. (2023). Rethinking tourism-driven urban transformation and social tourism impact: A scenario from a CEE city. Cities, 134, 104178, ‏Doi: https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.104178.
Liu, Y., Dupre, K., Jin, X., & Weaver, D. (2020). Dalian’s unique planning history and its contested heritage in urban regeneration. Planning Perspectives, 35 (5), 873-894, ‏Doi: https://doi.org/10.1080/02665433.2019.1634638.
Lovering, J. (2007). The relationship between urban regeneration and neoliberalism: Two presumptuous theories and a research agenda. International Planning Studies, 12 (4), 343-366.‏
Maleki, A. & Shabani Shahreza, A. H. (2022). Isfahan Urban Tourism Development Planning with Emphasis on Recreation Based Culture: A Case Study of District 3 of Isfahan Cit. Geographical Journal of Tourism Space, 9 (36), 77-94. (in Persian)
Mansouri, M. R. (2018). Urban regeneration is a necessary requirement for abandoned urban tissues. Journal of Geographical New Studies, Architecture and Urbanism, 2 (21), 59-66. (in Persian)
MohamadAlizadeh, S. & Saberi, H. (2023). Planning development drivers in urban Regeneration (In the study Gortan Neighborhood of Isfahan), Journal of Geography, Urban and Regional Studies. (in Persian)
Moradi, F., Saeideh Zarabadi, Z. S., & Majedi, H. (2019). An Exploratory Study of Culture-led Urban Regeneration Principles with the Approach of Competitiveness Promotion, Bagh-e Nazar, 16 (70), 5-16, DOI: 10.22034/bagh.2019.84923. (in Persian)
Movahed, A., Shamaei, A., Sasanpour, F., & Arjmandi, M. (2022). An Analysis of Sustainable Urban Tourism Capacities, Case Study: Yazd. Geography Quarterly, 18 (67), 40-56. (in Persian)
Nam, S., Oh, Y., Hong, S., Lee, S., & Kim, W. H. (2022). The moderating roles of destination regeneration and place attachment in how destination image affects revisit intention: a case study of Incheon Metropolitan City. Sustainability, 14 (7), 3839, ‏Doi: https://doi.org/10.3390/su14073839.
Pourahmad, A., Habibi, K., & Keshavarz, M. (2009). The evolution of the concept of urban regeneration as a new approach in worn-out urban contexts. Iranian-Islamic City Studies Quarterly, 1 (1), 92-73.‏ (in Persian)
Pourahmad, A., Farhudi, R., Zangane Shahraki, S., & Shafaat Gharamaleki, T. (2020). An Examination of Tourism Types Affecting the Regeneration of Historical Textures (Case Study: Tabriz City). Iranian Studies, 10 (2), 21-43. (in Persian)
Shamai, A., Fashihi, H., & Delfan Nesab, M. (2023). Identifying driving factors in the regeneration and development of Tajrish neighborhood tourism. Applied Research Journal of Geographical Sciences, 23 (68), 61-79. (in Persian)
Sheikhi-Nasab, M., Azani, M., Momeni, M., & Mohammadi Dehcheshmeh, M. (2021).The Analysis of Factors Affecting the Reconstruction of Historical Textures from the Perspective of Tourism Development, Geography and Urban Space Development, 8 (1), 123-144. (in Persian)
Shim, Ch. & Santos, C. A. (2014). Tourism, place and placelessness in the phenomenological experience of shopping malls in Seoul. Tourism Management, 45 (1), 106-114, Doi: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.03.001.
Wang, L. & Xiao, S. (2020). Tourism space reconstruction of a world heritage site based on actor network theory: A case study of the Shibing Karst of the South China Karst World Heritage Site. International Journal of Geoheritage and Parks, 8 (2), 140-151, Doi: https://doi.org/10.1016/j.ijgeop.2020.05.005.
Wu, X., Li, C., Zhang, J., Wang, T., Wu, L., & Jia, M. (2020). “Occupation-competition-regeneration” nexus among land uses in a Chinese city: Interactions and transformations. Journal of Cleaner Production, 265, 121778, Doi: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121778.
Ziari, K. & Ehsanifard, A. (2021-2022). Purposeful Regeneration Using Development-Inducing Projects Approach via the Integration of COPRAS Algorithms and CCDS: The Case Study of Imam Street and Kohne Dezh Neighborhood, Dar- olMarhame, Semnan. Town & Country Planning, 12 (2), 421-460. (in Persian)