دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مهر 1388، صفحه 1-192 (پاییز و زمستان)