ارائة الگوی بهینة مرزبندی حوزة استحفاظی مناطق عملیاتی انتقال گاز به روش تخصیص مکانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

یکی از چالش‏های اساسی در حوزة انتقال انرژی، به‌خصوص انتقال گاز، در ایران تعیین بهینة مرزهای عملیاتی انتقال جهت پوشش سراسری سرزمین است. به بیان دیگر، در گذر زمان و با تغییر سطح مصرف و نیز   در مناطق، مرزهای تعریف‌شده به عنوان مناطق عملیاتی امکان پاسخ‌دهی بهینه را از دست داده‌اند و  چالش‏هایی چون دسترسی سخت‏تر، حجم و اهمیت انتقال، و ... ضرورت دارد بر مبنای تغییرات به‌وجودآمده مرزهای جدیدی تعریف و تدقیق شود. از این رو، در این نوشتار، هدف پرداختن به موضوع الگوی بهینة مرزبندی مناطق عملیاتی انتقال گاز بود که در این زمینه از روش تخصیص مکانی بهره گرفته شد.   بهینه‏سازی حداکثری و دسترسی بالا در انواع مختلف الگوریتم‏هاست. مدل‏های تخصیص مکانی که معمولاً برای جایابی ایستگاه‏ها و تجهیزات کاری به کار می‏روند ابزاری مناسب برای برنامه‌ریزی خدمات عمومی‌اند. در این پژوهش، در کنار مطالعات تطبیقی و بهره‏گیری از تجارب خارجی، از ابزارهایی مانند مصاحبه به منظور تعیین شاخص‏ها، آزمون‏های آماری در GIS، روش‏های وزن‌دهی، و ... بهره گرفته شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده،  
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آسایش، حسین (1381). اصول و روشهای برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، تهران، انتشارات پیام نور.
اجلالی، پرویز (1373). تحلیل منطقهای و سطحبندی سکونتگاهها، مرکز مدارک اقتصادی و اجتماعی، تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
حسین‏زادة دلیر، کریم (1385). برنامه‏ریزی ناحیه‏ای، چ 5، تهران، سمت.
References
Asayesh, H. (2002). “Principles and methods of regional planning”, Applied Geography, 84: 83-92. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2017.04.009, Tehran, Payame Noor Publications. (in Persian)
Beasley, J. E. (1988). “An algorithm for solving large capacitated warehouse location problems”, European Journal of Operational Research, 33 (3), pp. 314-325. DOI: 10.1016/0377-2217(88)90175-0 (link is external)
Church, R. L. (2008). “BEAMR: An exact and approximate model for the p-median problem”, Computers & Operations Research, 35 (2), pp. 417-426. DOI: 10.1016/j.cor.2006.03.006 (link is external)
Church, R. L. & Murray, A. T. (2009). Business site selection, location analysis, and GIS, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
Church, R. L. & ReVelle, C. S. (1976). “Theoretical and computational links between the p‐median, location set‐covering, and the maximal covering location problem”, Geographical Analysis, 8 (4), pp. 406-415.
Church, R. & ReVelle, C. (1974). “The maximal covering location problem”, Papers of the Regional Science Association, 32( 1), pp. 101-118.
Cromley, E. K. & McLafferty, S. L. (2012). Locating Health Services in GIS and Public Health, 2nd Edition, pp. 338-376. Focus your reading on pages 338-361.
Daskin, M. S. & Maass, K. L. (2015). The p-median problem, In Location science, pp. 21-45, Springer International Publishing.
DiBiase, D., DeMers, M., Johnson, A., Kemp, K., Luck, A. T., Plewe, B., & Wentz, E. (2006). “Location-allocation modeling and p-median problems”, The Geographic Information Science & Technology Body of Knowledge, Washington, DC: Association of American Geographers.
EASY AGENCY (2018). Tools and concepts for Local Energy Planning, intelligent energy Europe.
Ejlali, P. (1373). Regional Analysis and Leveling of Settlements, Center for Economic and Social Evidence, Tehran, Program and Budget Organization Publications. (in Persian)
García, S., Labbé, M., & Marín, A. (2011). “Solving large p-median problems with a radius formulation”, INFORMS Journal on Computing, 23 (4), pp. 546-556. DOI: 10.1287/ijoc.1100.0418 (link is external)
Geoffrion, A. & McBride, R. M. (1978). “Lagrangean relaxation applied to capacitated facility location problems”, AIIE transactions, 10 (1), pp. 40-47.
Hakimi, S. L. (1964). “Optimum locations of switching centers and the absolute centers and medians of a graph”, Operations research, 12 (3), pp. 450-459.
Hakimi, S. L. (1965). “Optimum distribution of switching centers in a communication network and some related graph theoretic problems”, Operations research, 13 (3), pp. 462-475.
Hillsman, E. L. (1984). “The p-median structure as a unified linear model for location—allocation analysis”, Environment and Planning A, 16 (3), pp. 305-318.
Hosseinzadeh Dalir, K. (2006). District Planning, fifth edition, Tehran, Samat Publications. (in Persian)
Jamasb, T., Newbery, D., Pollitt, M., & Triebs, T. (2007). International benchmarking and regulation of European gas transmission utilities, Report prepared for the Council of European Energy Regulators (CEER).
Kotavaara, O., Pohjosenperä, T., Juga, J., & Rusanen, J. (2017). Accessibility in designing centralised warehousing: Case of health care logistics in Northern Finland. EEA PRESS.
Laporte, G., Nickel, S., & Saldanha da Gama, F. eds. (2015). Location Science, Vol. 528, Berlin: Springer.
Launhardt, W. (1872). Kommercielle Tracirung der Verkehrswege, Architekten-und Ingenieurverein. Berlin Press.
MADUABUCHI, I. P. (2011). Natural Gas T Transmission and Distribution from IZOMBE TO OWERRI (Doctoral dissertation, Federal University of Technology, OWERRI) 
Mladenović, N., Brimberg, J., Hansen, P., & Moreno-Pérez, J. A. (2007). “The p-median problem: A survey of metaheuristic approaches”, European Journal of Operational Research, 179 (3), pp. 927-939. DOI: 10.1016/j.ejor.2005.05.034 (link is external)
Murray, A., Xu, J., Wang, Z. & Church, R. L. (2018). “Commercial GIS Location Analytics: Capabilities and Performance”, in review International Journal of Geographical Information Science.
Resende, M. G. & Werneck, R. F. (2002). “A GRASP with path-relinking for the p-median problem”, Journal of Heuristics.
ReVelle, C. S. & Swain, R. W. (1970). “Central facilities location”, Geographical analysis, 2 (1), pp. 30-42.
Teitz, M. B. & Bart, P. (1968). “Heuristic methods for estimating the generalized vertex median of a weighted graph”, Operations research, 16 (5), pp. 955-961.
Tomintz, M. N., Clarke, G. P., & Rigby, J. E. (2008). "The geography of smoking in Leeds: estimating individual smoking rates and the implications for the location of stop smoking services", Area, 40, pp. 341-353. doi: 10.1111/j.1475-4762.2008.00837.x
Von Thünen, J. H. (1826). Der isolierte Staat, Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie.
Weber, A. (1909) Theory of the location of industries, translated by C.J. Friedrich (1929), University of Chicago Press.
World Energy Concil (2016). World Energy Resource, www.worldenergy.org