کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر تغییرات کارکردی نواحی روستایی استان قم

دوره 5، شماره 1، تیر 1392، صفحه 181-209

10.22059/jtcp.2013.35479

محمدعلی احمدی شاپورآبادی؛ احمد تقدیسی؛ محمدرضا رضوانی


سنجش سطح توسعه‌یافتگی استان‌های کشور ایران با رویکرد تحلیل عاملی

دوره 4، شماره 7، مهر 1391، صفحه 5-26

10.22059/jtcp.2013.30343

فرزام پوراصغر سنگاچین؛ اسماعیل صالحی؛ مرتضی دیناروندی