دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، فروردین 1390، صفحه 1-173 (بهار و تابستان) 
بازبینی حریم قانونی سواحل دریای خزر به سبب تغییرات تراز آب دریا مطالعه نمونه : گیلان

صفحه 115-136

مریم سعید صبایی؛ افشین دانه کار؛ علی اصغر درویش صفت؛ عبدالعظیم قانقرمه؛ امید عبدی