دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-172 (پاییز و زمستان) 
1. سیر تحولات نخست شهری و نظام شهری منطقه آذربایجان (1335-1385)

صفحه 5-31

محمد رهنمایی؛ ایوب منوچهری میاندوآب؛ احد ابراهیم پور