کلیدواژه‌ها = ایران
تحلیل اهمیت شاخص ‏های توسعة پایدار شهری در ایران و مقایسة آن با شاخص‏ های جهانی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 53-71

10.22059/jtcp.2022.348227.670348

سولماز عموشاهی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ حسین مرادی؛ علیرضا میکائیلی تبریزی؛ کارمن گالان


تحلیل فضایی توسعة منطقه‌ای کشور بر مبنای شاخص‌های اجتماعی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-28

10.22059/jtcp.2020.287361.670015

فیروز جعفری؛ سونیا کرمی؛ افشار حاتمی؛ هانیه اسدزاده


تحلیل ژئوپلیتیکی لزوم تغییرات جمعیتی و سیاست‌گذاری آمایشی در عرصة توزیع جغرافیایی آن در ایران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-30

10.22059/jtcp.2014.51496

زهرا پیشگاهی فرد؛ کیومرث یزدان پناه؛ محمد رضا رضوانی؛ مصطفی رشیدی