کلیدواژه‌ها = توسعة پایدار شهری
ارائة الگوی بهینة شهر هوشمند از منظر توسعة پایدار شهری (مطالعة موردی: شهر ری)

دوره 14، شماره 2، مهر 1401، صفحه 623-649

10.22059/jtcp.2022.346547.670338

فاطمه السادات شمس نجفی؛ سعید کامیابی؛ عباس ارغان


بررسی و ارزیابی کاربری اراضی شهری از منظر عدالت اجتماعی (مورد مطالعه: کاشان)**

دوره 6، شماره 2، مهر 1393، صفحه 179-208

10.22059/jtcp.2014.53203

احمد پور احمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ کرامت الله زیاری؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ ابوذر وفایی