کلیدواژه‌ها = توسعة پایدار
تحلیل اهمیت شاخص ‏های توسعة پایدار شهری در ایران و مقایسة آن با شاخص‏ های جهانی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 53-71

10.22059/jtcp.2022.348227.670348

سولماز عموشاهی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ حسین مرادی؛ علیرضا میکائیلی تبریزی؛ کارمن گالان


تعیین عوامل بومی مؤثر در دستیابی به شهراکولوژیک ( مطالعة موردی: شهردُرچه)

دوره 14، شماره 2، مهر 1401، صفحه 401-426

10.22059/jtcp.2022.339211.670307

ابراهیم براتی؛ حمید صابری؛ احمد خادم الحسینی؛ مهری اذانی