کلیدواژه‌ها = تهران
تحلیل روند تغییر خدمت تنظیمی ترسیب ‌کربن شهر تهران، متأثر از فرایندهای فضایی موزاییک سیمای سرزمین

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 253-283

10.22059/jtcp.2022.339907.670313

بهروز ناروئی؛ شهیندخت برق جلوه؛ حسن اسماعیل زاده؛ لعبت زبردست


بررسی روند تغییرات سنجه‏های سیمای سرزمین با استفاده از روش تحلیل گرادیانت شهری‌ـ روستایی (مطالعة موردی: کلان‌شهر تهران)

دوره 13، شماره 2، مهر 1400، صفحه 461-489

10.22059/jtcp.2021.326563.670236

گل آذین رادین مجد؛ سید علی جوزی؛ رخشاد حجازی؛ محمد جواد امیری؛ حمیدرضا غفارزاده


بررسی راهکارهای ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و طراحی الگوی بهینه

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-34

10.22059/jtcp.2016.59142

کرامت اله زیاری؛ باقر فتوحی مهربانی؛ حسین فرهادی خواه


بررسی راهکارهای تمرکززدایی در ایران – تهران (قبل از انقلاب اسلامی تا کنون)

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 31-58

10.22059/jtcp.2014.51498

مجید یاسوری؛ حسین حاتمی نژاد؛ هانیه اسدزاده


بررسی حوزه نفوذ کلان‌شهر تهران با روش زمانی و مدل جاذبه(گرانشی)

دوره 2، شماره 3، مهر 1390، صفحه 5-28

رحیم رضایی؛ امیر اوغلی وسعت