موضوعات = مدیریت ساز مان ها و تشکیلات آمایش سرزمین
ارزیابی عدالت فضایی در توزیع خدمات روستایی شهرستان های استان اصفهان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 57-81

10.22059/jtcp.2016.59143

حسن افراخته؛ وحید ریاحی؛ حمید جلالیان؛ سودابه سرائی