موضوعات = مطالعه و ارزیابی داده های مکانی، جغرافیایی و جمعیتی مناطق
تحلیل تغییرات خط ساحلی کرانة غربی دریای خزر در قالب سلول‏های ساحلی (تالش تا انزلی)

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 201-220

10.22059/jtcp.2023.359377.670394

شهناز علیزاده؛ مجتبی یمانی؛ محمد رضا ثروتی؛ منیژه قهرودی


تحلیل فضایی توسعة منطقه‌ای کشور بر مبنای شاخص‌های اجتماعی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-28

10.22059/jtcp.2020.287361.670015

فیروز جعفری؛ سونیا کرمی؛ افشار حاتمی؛ هانیه اسدزاده


ارزیابی محیط ‌زیستی مکان‌های دفن زباله‌های شهری در استان مازندران براساس قوانین ملی ایران

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 101-124

10.22059/jtcp.2020.295687.670062

یاسمن امیرسلیمانی؛ عزیر عابسی؛ یاسر ابراهیمیان قاجاری


تحلیل نابرابری‌های توزیع فضایی و جمعیتی مددجویان در مشهد

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 175-203

10.22059/jtcp.2020.293499.670043

سعید زنگنه شهرکی؛ علی حسینی؛ مهدی زنگنه شهرکی؛ محمد غفاری زاده؛ مجید فولادیان