دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-280 (بهار و تابستان ) 
ارزیابی روند تکه‌تکه‌ شدگی شهر ری با استفاده از سنجه‌ها

صفحه 1-20

10.22059/jtcp.2021.316852.670189

سارا فروتن؛ محمود شریعت؛ میرمسعود خیرخواه زرکش؛ رحیم سرور