نویسنده = کرامت الله زیاری
پتانسیل سنجی استقرار شهرهای ساحلی از دیدگاه برنامه‌ریزی فضایی ( مورد مطالعه: سواحل مکران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

10.22059/jtcp.2024.374373.670445

کرامت اله زیاری؛ اسلام قاضی؛ مصطفی آریان کیا


واکاوی میزان تحقق الگوی توسعة یکپارچة منطقه‌ای (مطالعة موردی: استان گیلان)

دوره 15، شماره 2، مهر 1402، صفحه 381-395

10.22059/jtcp.2022.347748.670342

مریم سجودی؛ کرامت اله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ مجید یاسوری


رویکردهای تحلیلی شبکة ریلی پرسرعت در توسعة مناطق کلان‌شهری چندمرکزی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 19-32

10.22059/jtcp.2023.352691.670369

کرامت اله زیاری؛ سید عباس رجایی؛ احمد پوراحمد؛ حسین منصوریان؛ محمود عدالتی رنجبر


تحلیل برهم‌کُنش کارکرد آموزش عالی و صنعت در ایران از منظر آمایش سرزمین

دوره 12، شماره 2، مهر 1399، صفحه 479-519

10.22059/jtcp.2020.304165.670123

رامین قربانی؛ کرامت اله زیاری؛ مریم سجودی؛ ابراهیم فرهادی؛ شاخوان عبدالله حسین


بررسی راهکارهای ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و طراحی الگوی بهینه

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-34

10.22059/jtcp.2016.59142

کرامت اله زیاری؛ باقر فتوحی مهربانی؛ حسین فرهادی خواه


بررسی و ارزیابی کاربری اراضی شهری از منظر عدالت اجتماعی (مورد مطالعه: کاشان)**

دوره 6، شماره 2، مهر 1393، صفحه 179-208

10.22059/jtcp.2014.53203

احمد پور احمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ کرامت الله زیاری؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ ابوذر وفایی


بررسی بسترها و موانع رشد شهر هوشمند در شهرهای میانی مطالعة موردی: شهر خرم‌آباد

دوره 5، شماره 2، مهر 1392، صفحه 241-260

10.22059/jtcp.2013.50415

فرانک سیف الدینی؛ احمد پوراحمد؛ کرامت الله زیاری؛ سیدعلی نادر دهقانی الوار