موضوعات = ارزیابی پروژه ها و برنامه های اجرایی آمایش سرزمین
ارزیابی تأثیر خط لولۀ نفت ری‌ـ ساری بر محیط زیست با به‌کارگیری پارامترهای ژئوتکنیک زیست‌محیطی

دوره 12، شماره 2، مهر 1399، صفحه 457-478

10.22059/jtcp.2020.302185.670114

مریم نعیمی؛ عبدالحسین حداد؛ صابر نوکنده؛ سمیرا زندی فر؛ علی لشگری


ارزیابی جاذبه‌های گردشگری حوضۀ آبخیز قره‌سو براساس میزان تأثیرپذیری و تأثیرگذاری شاخص‌های محیط‌‌‌زیستی

دوره 10، شماره 2، مهر 1397، صفحه 295-313

10.22059/jtcp.2019.221510.669637

فضل‌الله احمدی میرقائد؛ مرجان محمدزاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سیدحامد میرکریمی