دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-220 (بهار و تابستان) 
رویکردهای تحلیلی شبکة ریلی پرسرعت در توسعة مناطق کلان‌شهری چندمرکزی

صفحه 19-32

10.22059/jtcp.2023.352691.670369

کرامت اله زیاری؛ سید عباس رجایی؛ احمد پوراحمد؛ حسین منصوریان؛ محمود عدالتی رنجبر


تحلیل اهمیت شاخص ‏های توسعة پایدار شهری در ایران و مقایسة آن با شاخص‏ های جهانی

صفحه 53-71

10.22059/jtcp.2022.348227.670348

سولماز عموشاهی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ حسین مرادی؛ علیرضا میکائیلی تبریزی؛ کارمن گالان