دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-164 
پیش‌بینی الگوی رشد شهری با به‌کارگیری مدل رگرسیون لجستیک در منطقة گرگان

صفحه 65-117

10.22059/jtcp.2015.54783

سمیه گلدوی؛ مرجان محمدزاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ علی نجفی نژاد