دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 165-306 (پاییز و زمستان) 
3. محاسبة میزان انطباق اکولوژیکی توسعة گرگان

صفحه 209-230

10.22059/jtcp.2015.57188

فاطمه حاجی زاده؛ سید حامد میرکریمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ مرجان محمدزاده