دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-192 (بهار و تابستان) 
ارزیابی اثرات بوم‌‌شناختیِ تغییر کاربری سرزمین بر ساختار طبیعی حوضۀ رودخانۀ قره‌‌سو

صفحه 93-116

10.22059/jtcp.2018.221374.669635

آزاده مهری؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ علیرضا میکاییلی تبریزی؛ سید حامد میرکریمی؛ امیر سعدالدین